Skriften vitner om Kristus

07.11.2017
Rolf G. Heitmann
Bokanmeldelser NT GT Bibelen

Jan Bygstad er bibellærer av stort format. Derfor er vi glade for at han på nytt tar oss med på en reise gjennom Bibelen der vi gjøres kjent med de store linjene og hovedsaken i Guds store åpenbarings- og frelseshistorie.

Forsiden til "Skriften vitner om Kristus"

DELK-forlaget 2017 (2. opplag)
Forfatter: Jan Bygstad
134 sider, inkl. studieplan

Bygstads hovedanliggende er å påvise sammenhengen mellom det vi kaller Det gamle og Det nye testamentet (GT og NT), med særlig fokus på det messianske perspektiv både gjennom forbilde, profeti og oppfyllelse. Med stor presisjon gjøres vi kjent med de velkjente titler og funksjoner knyttet til Messias-begrepet (den salvede): Presten, kongen og profeten, og hvordan Jesus fyller og fullbyrder disse funksjonene.

Vi får også grundig innføring i hvordan Jesus kan fremstå med guddommelig autoritet ved at han selv bærer Guds navn. Her trekkes store linjer der mange messianske perspektiv tas med, og der vi dras inn i Skriftens hemmeligheter, slik de etter all sannsynlighet ble åpenbart for Jesu apostler: Alle skriftene vitner om Jesus, han som er Messias. Det er Bygstads anliggende at vi som kristne i dag må lese og forstå Skriften slik Jesus og apostlene leste og forstod den.

Denne broen over 2000 år begrunnes og belegges med utallige bibelhenvisninger. Det finnes også flere referanser til bibelsk-jødiske tradisjoner, hebraiske uttrykk og jødiske skrifter (Talmud) som gir oss særlig nærkontakt både med Ordet og konteksten, og bidrar til ny innsikt. Bygstad viser med dette stor kunnskap også om vår kristne tros jødiske røtter og den jødiske fromhetstradisjon. Vi har for eksempel sjelden sett en så kortfattet og samtidig grundig gjennomgang av offertjenesten i Tabernakelet og forskriftene i GT, og hvordan dette på ulik måte peker frem mot Jesu soningsverk.

Boka ble første gang utgitt på Lunde forlag i 1998. Andre opplag er utvidet med et avsnitt om Jesu møte med Nikodemus. Dermed utvides horisonten. Jesu messianitet er langt mer enn et dogmatisk spørsmål. Det handler om konsekvensene for eget liv og egen status i vårt gudsforhold, enten vi er jøde eller tilhører folkeslagene. Kristen tro handler ikke om forbedring, men om forvandling. Ikke om kraftanstrengelser, men om ny fødsel og nytt liv. Eller for å bruke Bygstads egne treffende ord: «Natur forandres ikke ved dressur».

Siste kapittel i boka tar oss derfor med på en vandring gjennom Skriften med begrepet «den rettferdige spire» som guide og messiansk tittel. Guds rettferdighet er ene og alene Guds gave, gitt til oss ved troen på Jesus.  

Bygstad har stor Bibelkunnskap. Han har også stor Bibelkjærlighet. Og han er urokkelig i sin forståelse av at Bibelen i detalj er Guds åpenbaringsord. Denne kombinasjonen preger hans grundige studier og fremstilling. For den som vil ha en kjapp innføring i bokens tematikk, kan dette være noe krevende, men for den som vil trenge dypere inn i Skriftens hemmeligheter, er dette en gullgruve vel verd et studium.

Blant alle messianske titler og forbilder, savner vi kanskje et eget kapittel om begrepet «Guds tjener», særlig knyttet til Jesajaboken, da dette er et sentralt begrep og diskusjonstema ikke minst i møte med dagens jødedom. Riktignok finner vi flere henvisninger til blant annet Jes. 53 i flere av bokens kapitler. Temaet er dermed ikke utelatt, men hadde kanskje fortjent en særskilt omtale. Dette bør vurderes når 3. utgave kommer!

Boka bærer preg av at den bygger på en serie bibeltimer. Selv grundig bearbeidelse forhindrer ikke at vi finner flere unødvendige gjentakelser. Bygstad benytter et relativt konservativt riksmål. En moderat språklig bearbeidelse kunne gjort boka litt mer tilgjengelig for yngre målgrupper.  

Denne minimale kritikken er likevel ikke til hinder for at vi med stor frimodighet og glede vil anbefale boka. Den stimulerer oss lesere til å granske Skriftene på nytt – og grundigere. Studieplanen som følger denne utgaven av boka, utarbeidet av Ingebjørg Minnesjord, gir også engasjerende og god hjelp til dette – både ved individuelt studium og i grupper. Vi anbefaler boka varmt til alle som ønsker nærmere kunnskap om linjene i den store fortellingen og en utdypet forståelse av hvem Jesus er og hva hans gjerning betyr.