Spørsmål til biskopene

18.04.2021
Jan Bygstad
Aktuelt kvinnelige prester Kvinnelig prestetjeneste Kvinneprestmotstand Biskoper Kjønnsforskjell Kjønn Den norske kirke

Aktuelt

Jan Bygstad

Høsten 2020 vedtok bispemøtet (BM) i Den norske kirke enstemmig at teologiske kandidater som står på den kristne kirkes klassiske syn i kvinneprestspørsmålet, skal nektes ordinasjon. I tilsettingssaken i Åmli i Agder bispedømme har vi nå sett at denne grensedragningen implementeres slik at også allerede ordinerte prester med kirkens gamle syn ikke vil komme i betraktning som søkere til prestestillinger (jf. artikkel i Vårt Land 09.04).

Dette reiser flere viktige spørsmål:

For det første er de prestene som det her gjelder, ordinerte. De har med dette fått DnK’s godkjennelse på at de med sin teologi representerer kirkens tro og bekjennelse. Er et bispedømmeråd bemyndiget til å diskvalifisere rettelig kalte og ordinerte prester ut fra rent kjønnspolitiske premisser/preferanser?

For det andre er de prestene som det her er tale om, ved sin ordinasjon blitt gitt løfte om at de skal kunne få tro og virke i tråd med sin bibelbaserte overbevisning. Dersom biskopene sanksjonerer det som nå er skjedd i tilsettingssaken i Åmli, vil det innebære brudd på løfter gitt til disse prestene ved deres ordinasjon. Er det å bryte løfter nå blitt kristelig legitimt?

For det tredje innebærer dette tunge omkostninger for disse unge prestene med deres familier. De har brukt syv år av sine liv på en utdannelse som nå stemples som bortkastet. Videre vil det å avskjæres fra muligheten til stilling/tjeneste i kirken medføre en betydelig økonomisk byrde for en ung familie ettersom en så lang utdannelse normalt vil medføre et ikke lite studielån. Hva slags forutsigbarhet har disse unge i sitt arbeidsforhold og i forhold til sin arbeidsgiver? Hva slags omsorg har DnK som arbeidsgiver for tilsatte som ikke har den politisk korrekte holdning i kjønnspolitiske spørsmål?

Til sist reiser denne saken også spørsmålet om hvordan fremtiden vil se ut for prester som står på Bibelens syn i samlivsspørsmålet: Når vil et bispedømmeråd finne det opportunt å diskvalifisere en prest fordi han anser det nye synet på homofili som kirkesplittende vranglære? Vi tror det bare er et spørsmål om tid før så vil skje.

FBB vil så langt vi er i stand til støtte og hjelpe de prester som med denne utviklingen i DnK er kommet i en umulig klemme, og vi vil oppfordre troende kristne til å slutte opp om dem med omsorg og forbønn. Samtidig vil vi advare unge troende menn mot å ta en teologisk utdannelse med tanke på prestetjeneste i DnK.

Jan Bygstad, formann i FBB