Teser om dåpen og dens rette bruk

11.04.2005
Nomen Nescio
(Ressurser) Dåp

FBB-uttalelse:

Sentralstyret i FBB oktober 1989 (FBB-nytt 4/89)


Teser om dåpen og dens rette bruk

Sammenfatning av FBBs "dåpsår"


Dåpens herlige gave

1. Kristen dåp skjer på grunnlag av Kristi fullbrakt frelsesverk og setter et menneskebarn inn i samfunnet med Den treenige Gud.

- Vi får retten til å kalle Gud for Far.

- Vi forenes med Kristus i hans død og oppstandelse og blir hans disipler.

- Vi gis Ånden som et pant på barnekåret.

2. Dåpen er innstiftet av Kristus selv og gitt til Kirken som et nådemiddel og som et synlig og håndfast tegn på Guds universale frelsesvilje.

- Dåpen forutsetter kristen forkynnelse til omvendelse og nytt liv i Kristus.

- Dåpen består av vannet og Ordet som lyder og tyder det som skjer som et nådens bad.

- Dåpen må tas imot i tro og tillit til løftesordet for at den kan bli til frelse.

3. Dåpen er å forstå som misjonsdåp ut ifra Jesu befaling om å gjøre alle folkeslag til hans disipler.

- Dåpen forutsetter et ønske om disippelskap som innebærer livslang læring.

- I et misjonsperspektiv må dåpen i prinsippet forstås som voksendåp.

- At barn kan døpes betyr ikke at alle barn skal døpes; dåp av barn forutsetter en kristen førstegenerasjon som tar barnet inn i et kristent fellesskap og som forplikter seg til å la barnet vokse opp sammen med Jesus.

Dåpens forpliktende liv

4. Å bli døpt betyr å dø med Kristus og oppstå sammen med ham til et nytt liv som leves i tro.

- Dåpen innebærer en paktslutning som grunnlag for et liv i syndenes forlatelse.

- Dåpen forplikter til et liv i daglig bot, som betyr at en i anger og bekjennelse vender seg bort fra synden og i tillit til Kristus tror sine synders nådige forlatelse.

- Den døpte er kalt til å leve det nye livet sammen med Kristus i lydighet mot hans vilje og tjeneste for ham.

5. Dåpen innlemmer et menneske i Kirken som er Kristi legeme og som lokalt fremtrer som et synlig fellesskap av mennesker som samles omkring nådens midler.

- Den døpte hører til i menighetens gudstjenestefellesskap.

- Den døpte er henvist til å leve av Guds ord og nattverden.

- Den døpte har medansvar for Kirken.

6. Ved dåp av barn forpliktes foreldre og faddere til å gi den døpte reell mulighet til å få kjennskap til og kunnskap om Jesus slik at barnet får bli hos ham når det vokser opp.

- De skal be for og sammen med barnet.

- De skal lære barnet å bruke Guds ord og nattverden.

- De skal med sitt eget liv gå foran som et godt forbilde.

Dåpens rette forvaltning

7. Kristus har pålagt Kirken å forvalte dåpens herlige gave i troskap mot hans innstiftelse og ønske om å gjøre mennesker til sine disipler.

- Kirken må ikke hindre noen i å komme til Jesus.

- Kirken må forhindre at noen kommer til dåpen uten et ønske om å komme til Jesus og bli hans disippel.

- Det er Kirkens oppgave å se til at forutsetningene for dåp er tilstede.

8. Dåpen og troen hører uløselig sammen i en rett dåpsforvaltning.

- Dåpen må søkes i tro.

- Dåpen gir tro og fører inn i et liv der troen næres og styrkes ved Guds Ånd gjennom nådens midler.

- Den døpte må sikres et trosmiljø.

9. Dåp og kristen opplæring hører uløselig sammen i en rett dåpsforvaltning.

- Ansvaret for en slik opplæring ligger på foreldre og menighet sammen.

- Kirkens medansvar forutsetter at foreldrene ønsker Kirkens hjelp.

- Kirken må sørge for at alle døpte får relevant kristen undervisning gjennom et forpliktende dåpskatekumenat.

10. Skal dåpen forvaltes rett og brukes rett i en folkekirkelig sammenheng som vår, kreves det bevisst pastoral prioritering og planlegging.

- Forberedelsesfasen må utvides og kvalifiseres.

- Menigheten må bevisstgjøres og engasjeres.

- Ressursene må koordineres og styrkes.

Vårt engasjement for å fornye vår kirkes dåpspraksis springer ut av et inderlig ønske og bønn til Gud om at mennesker må bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.