The Great Divide

08.05.2020
Knut Alfsvåg
Bokanmeldelser Viljesfrihet Predestinasjon Luthersk Reformert Gudstjeneste Sakrament Rettferdiggjørelse Helliggjørelse

Forfatteren av denne boken er prest i en menighet tilsluttet American Association of Lutheran Churches, et kirkesamfunn med nære bånd til Luthern Church – Missouri Synod. Han har i denne boken satt seg som mål å redegjøre for ulikhetene mellom luthersk og reformert teologi på en saklig og velbegrunnet måte, men med en tydelig luthersk forankring. Det målet klarer han å oppfylle.

The Great Divide: A Lutheran Evaluation of Reformed Theology

Boken er delt i tre. Første del handler om predestinasjon og viljefrihet. Her drøfter forfatteren synet på utvelgelse og predestinasjon, den reformerte forståelse av at forsoningen bare gjelder de utvalgte, og den reformerte forståelse av at det ikke går an å falle ut av nåden. Den strukturerende tolkningsramme er at luthersk tradisjon prøver å ivareta de bibelske poenger uten ambisjoner om logisk motsigelsesfrihet, mens den reformerte tradisjon har større ambisjoner i retning av logisk entydighet.

Bokens andre del drøfter synet på gudstjenesten og sakramentene. Også den består av tre deler. Den første drøfter den reformerte forankring av gudstjenesten i konkrete nytestamentlige bud, og i forbindelse med dette også bruken av bilder i kirken. Ulikheter i prekenforståelsen, hvor den lutherske er forankret i en forståelse av prekenen som proklamasjon av evangeliet, berøres også. Så drøftes ulikheter i forståelsen av dåp og nattverd, hvor den reformerte tilnærming står spørrende til den lutherske fokus på det skapende ordet.

Bokens siste del drøfter forståelsen av rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Her er det store likheter, men også viktige forskjeller, blant annet den at den reformerte tradisjon skiller sterkere mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse enn den lutherske gjør. Når det gjelder den lutherske oppfatning, legger forfatteren vekt på at rettferdiggjørelsen er en skapelse fra intet som skjer ved Guds skapende ord.

Dette er en nyttig innføringsbok, som redegjør for tradisjonelle ulikheter uten å levere banebrytende nye perspektiver. For interesserte lekfolk og studenter som er på jakt etter utfyllende litteratur til oppgaveskriving vil den fungere utmerket. De som er mer interessert i dyptgående analyser og forutsetninger for og konsekvenser av ulikhetene mellom disse tradisjonene, vil måtte gå andre steder.

 

Jordan Cooper, The Great Divide: A Lutheran Evaluation of Reformed Theology. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2015. 218 s.

 

Stavanger, 7. mai 2020

Knut Alfsvåg