Uttalelse fra Den norske kirkes biskoper i abortsaken

22.01.2005
Nomen Nescio
Abort

FBB-BAKGRUNNSSTOFF:


Uttalelse fra Den norske kirkes biskoper i abortsaken, Juni 1978.


 

Det er nå vedtatt en lov om adgang til selvbestemt abort i vårt land. Det har i en årrekke stått strid om dette spørsmål, en strid hvor også kirken har vært sterkt engasjert og gang på gang uten å bli hørt kommet med uttalelser mot den praksis en slik lov åpner for.

Det er maktpåliggende for kirken å slå fast at den situasjon som nå er oppstått, intet endrer ved det syn kirken har kjempet for. Ifølge Den hellige skrift er mennesket skapt i Guds bilde. Dette gjelder også det ufødte liv fra dets begynnelse. Den kristne samvittigheten er bundet av Guds ord. En statlig lov rokker ikke ved dette forhold.

Kirken vil i sin undervisning og i sin forkynnelse bare ennu klarere fremholde Bibelens menneskesyn og det ansvar det innebærer for det spirende liv. Dette livs krav på ukrenkelighet og dets rett til vern må fremholdes sterkere enn før. I sin sjelesorg vil kirken søke å veilede dem som gjennom den nye lov måtte komme i samvittighetsnød, det være seg enkeltmennesker, familier, helsepersonell og andre som kjenner seg anfektet.

Kirken vil øke sine anstrengelser for at hver enkelt mor uten bekymring kan bære sitt barn frem. Den vil oppfordre alle som deler dens syn til i holdning og handling å vise sann kristen omsorg. Og den vil aldri opphøre med å peke på samfunnets elementære plikt til å sørge for betryggende sosiale forhold for alle mødre.

Vern om det ufødte liv er ikke bare et kirkelig anliggende. Det gjelder respekt for menneskeliv og menneskeverd i hele vårt folk.

Juni 1978.


Tord Godal

Dagfinn Huge

Bjarne O. Weider

Kristen Kyrre Bremer

Erling Utnem

Georg Hille

Andreas Aarflot

Sigurd Lunde

Thor With

Gunnar Lislerud