VANDRING GJENNOM ROMERBREVET

06.12.2022
Svein Granerud
Bokomtale Romerbrevet Bibeltekster Bibeltillit Bibeltolkning Bibelbruk Bibelforståelse Bibelen Skriften alene Reformasjonen Calvinisme Luthersk teologi Troslære Predestinasjon Preken

Bokanmeldelse

ETT FLÖDANDE LJUS - PREDIKNINGAR ÖVER ROMARBREVET

VANDRING GJENNOM ROMERBREVET

Lars Borgström:

Ett flødande ljus – Predikningar över Romarbrevet

Biblicums Forlag 2022

Lars Borgström – f 1972 – er prest i Lutherska Församlingen i Stockholm. Han har sin mastergrad i teologi fra Uppsala Universitet, og har skrevet flere bøker. Stiftelsen Biblicum, som gir ut denne boken, ble grunnlagt i 1968, og har som mål å drive bibelforskning og bibelundervisning. En vil drive vitenskapelig bibelforskning på basis av et bibelsyn tuftet på verbalinspirasjon.

Undertittelen lar oss få vite at boken består av prekener over Romerbrevet. «Bibelutleggende forkynnelse» er et uttrykk som brukes på omslaget, og vekten ligger utvilsomt på bibelutleggelse. Tiltale, aktualisering og kommunikasjon med tilhørerne, er helt fraværende. Her er det budskapet alene som får råde grunnen. Trettitre prekener må til for å utlegge hele brevet; det blir ganske nær to prekener pr. kapittel. En «utleggende og oppbyggelig eksegese», er trolig en betegnelse som er dekkende. Når dette er sagt, og en leser boken på disse premisser, er det all grunn til å understreke at her er det mye å hente. At Seth Erlandsson på omslaget gir boken sin varmeste anbefaling, gir for mange av oss en klar indikasjon på hva vi har i vente. Lars Borgströmm er en kunnskapsrik og ortodoks lutheraner. Frimodig og varmhjertet løfter han fram sentrale trossannheter fra brevet som Luther kalte «Skriftet framfor alle i Det nye Testamentet». Her skarpstilles evangeliet om rettferdiggjørelse ved troen alene, og her blir det tydelig hva det innebærer at en kristen er samtidig rettferdig og synder. Inndelingen i hovedavsnitt er også med å skarpstille Paulus` teologiske hovedanliggende:

1,1-17: Introduksjon: Den rettferdige skal leve ved tro.

1,18 – 3,20: Mennesket står uten rettferdighet.

3,21 – 8,39: Gud som gir rettferdighet.

9,1 – 11,36: Israel avviste rettferdigheten fra Gud.

12,1 – 16,27: Å leve i rettferdigheten.

Troen får næring og kunnskapen påfyll av å repetere Romerbrevet sammen med Borgström.

Som nevnt, er det en frimodig luthersk teolog som vandrer gjennom brevet som mer enn noe annet skrift (kanskje med unntak av Galaterbrevet) har ligget til grunn for reformasjonens kjernesannheter. Borgström går ikke i debatt med navngitte teologer eller retninger, noe som ville vært krevende når han tilstreber en forkynnende form. Men han er tydelig nok, og vil sikkert oppleves utfordrende for mange. For dem av oss som i hovedsak kjenner oss igjen i hans vektlegging, kan det være befriende å følge en frimodig og overbevist utleggelse av Romerbrevet. Det er nok av debatter å gå inn i på andre arenaer. Dette betyr selvsagt ikke at Borgström ikke utfordrer. Et eksempel er hans utleggelse av Rom 8,30 og forutbestemmelsen. Han følger ikke Calvins dobbelte predestinasjonslære, men ordlegger seg slik: «At Gud på forhånd har kjent visse mennesker, betyr derfor at Han, etter sin uutgrunnelige rådslutning, har besluttet å ta dem som sine barn før de ble født, før de hadde gjort det ene eller det andre.» Forfatteren har mer å si om saken, og vi utfordres til å lytte og tenke. Det utfordrer også til refleksjon når vi kommer til prekenen over Rom 11,25-36 og løftet om at «hele Israel skal bli frelst». Er «hele Israel» den generasjon av jødefolket som lever når Gud oppfyller sitt løfte? Her gir forfatteren god plass til den store amerikanske teologen C. F. W. Walters. Eller betyr uttrykket «det sanne Israel» = Guds utvalgte av både Israels folk og hedningefolkene? Borgström går for siste, til forundring for meg – og sikkert andre.

En kan få nyttige og inspirerende impulser til forkynnelse og undervisning ved å følge Lars Borgström gjennom Romerbrevet. Mindre viktig er det ikke at vi stadig lar dette brevet være den fiberkost for troen og troens liv som enhver kristen har behov for. Vi kan lese Borgströms gjennomgang på langs, eller vi kan finne fram hans «predikan» over det tekstavsnittet som vi av ulike grunner har blikket vendt mot. Dette er i beste forstand en bruksbok!

Svein Granerud