Bli medlem i FBB

Bli medlem i FBB

Et medlemskap i For Bibel og Bekjennelse (FBB) kan gjøre en forskjell, både for deg - og FBB, som dermed opplever at enda flere støtter vårt viktige arbeid i året foreningen runder 100 år.

Skrift og bekjennelse må ikke bare bli tomme slagord som legitimerer en sløv vanetenkning i kirken(e). I dag trenger vi i stedet en aktiv bekjennelsestroskap som vil hente fram fylden av Guds ord og kirkens læretradisjon slik at dette får prege alle livsytringer i kirkesamfunnene. Til dette er vi avhengig av mennesker som i troskap mot kirkens Herre er villig til å engasjere seg. FBB er åpen for både prester og lekfolk.

Aktivt bekjennelsesengasjement vil alltid koste. Vi tenker ikke bare på penger. Først og fremst koster det mot og frimodighet. Vi trenger derfor et organisatorisk arbeid i ryggen, som kan gi støtte og veiledning og fram for alt gi en trygghet som et sterkt indre fellesskap betyr. Vi håper at FBB vil bli til inspirasjon og nytte for medlemmene i sitt daglige arbeid.

Det er først og fremst lokallagene som gir mulighet for regelmessig fellesskap medlemmene imellom. (Det er gjensidig medlemskap i FBB og foreningens lokallag).

Kontakten til sentralstyret opprettholdes gjennom kvartalsvise medlemsbrev, nettsted, facebookside og ved sentrale møter og arrangementer. Ut over dette ønsker vi at det enkelte medlem ser sitt ansvar for foreningens virksomhet ved å ta direkte kontakt med sentralstyret for å gi positiv kritikk og komme med gode råd og tanker for det videre arbeid.

Man kan bli medlem i FBB ved å sende opplysningene elektronisk til FBBs sekretariat: post@fbb.nu, eller i posten til: FBB v/Boe Johannes Hermansen, Hovlandgata 2, 1643 Råde, tlf. 99 61 28 22

Innmeldingsblankett:

Navn:
Adresse:
E-postadresse:
Alder:
Yrke:
Kirke/kirkesamfunn:

Medlemskontigenten er pr. år

«Vanlig» medlem: kr. 500,- Ektefelle: kr. 250,- Student: kr. 300,- Pensjonist/uføretrygdet: kr 300,-

Utenlandsboende kr. 250,- Støttemedlem kr. 300

Utdrag fra FBBs lover

Kristne som er enige i foreningens basis og formål og er tilsluttet kirker med luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer i FBB. 

Foreningen har følgende basisparagraf:

«For Bibel og Bekjennelse» har Den Hellige Skrift og de tre oldkirkelige bekjennelser, Den (uforandrede) augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme som grunnlag for sin virksomhet. 

Det betyr at Det gamle - og Det nye testamentets profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord.

Foreningens formål er uttrykt slik:

- å virke vekkende og styrkende på medlemmenes personlige trosliv, å knytte medlemmene sammen som kristne søsken, å fremme innbyrdes omsorg, å støtte medlemmer som blir stående alene for bekjennelsens skyld, og å anspore til teologisk studium. 

- å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen, sakramentforvaltningen og arbeidet ellers i kirkesamfunn, menigheter og frivillige kristelige virksomheter.

- å fremme aktiv bekjennelsestroskap i lutherske kirkesamfunn, menigheter og organisasjoner med sikte på å vekke forståelse for innholdet i de oldkirkelige og lutherske bekjennelsene og å verge mot dogmatiske og etiske villfarelser.