Bli medlem i FBB

Et medlemskap i For Bibel og bekjennelse (FBB) kan gjøre en forskjell, både for deg - og FBB, som dermed opplever at enda flere støtter vårt viktige arbeid.

            Skrift og bekjennelse må ikke bare bli tomme slagord som legitimerer en sløv vanetenkning i kirken(e). I dag trenger vi i stedet en aktiv bekjennelsestroskap som vil hente fram fylden av Guds ord og kirkens læretradisjon slik at dette får prege alle livsytringer i  kirkesamfunnene. Til dette er vi avhengig av mennesker som i troskap mot kirkens Herre er villig til å engasjere seg. FBB er åpen for både prester og lekfolk.

            Aktivt bekjennelsesengasjement vil alltid koste. Vi tenker ikke bare på penger. Først og fremst koster det mot og frimodighet. Vi trenger derfor et organisatorisk arbeid i ryggen, som kan gi støtte og veiledning og fram for alt gi en trygghet som et sterkt indre fellesskap betyr. Vi håper at FBB vil bli til inspirasjon og nytte for medlemmene i sitt daglige arbeid.

            Det er først og fremst lokallagene som gir mulighet for regelmessig fellesskap medlemmene i mellom. (Det er gjensidig medlemskap i FBB og foreningens lokallag).

Kontakten til sentralstyret opprettholdes gjennom kvartalsvise medlemsbrev, nettsted og ved sentrale møter og arrangementer. Ut over dette ønsker vi at det enkelte medlem ser sitt ansvar for foreningens virksomhet ved å ta direkte kontakt med sentralstyret for å gi positiv kritikk og komme med gode råd og tanker for det videre arbeid.

Man kan bli medlem i FBB ved å sende innmeldingsslippen elektronisk til FBBs sekretariat, eller sende innmeldingsblanketten i posten til:

FBB v/Boe Johannes Hermansen, Hovlandgata 2, 1640 Råde,
tlf. 99 61 28 22

Medlemskontigenten er pr. år:

Vanlig medlem: kr. 450,-
Ektefelle: kr. 175,-
Student: kr. 250,-
Pensjonist/uføretrygdet kr 250

Utdrag fra FBBs lover

Kristne som er enige i foreningens basis og formål og er tilsluttet kirker med luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer i FBB. 

Foreningen har følgende basisparagraf:

"For Bibel og Bekjennelse" har Den Hellige Skrift og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Det betyr at Det gamle og Det nye testamentets profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord. 

Foreningens formål er uttrykt slik:

a.

- å fremme det kristne fellesskapet mellom medlemmene.

- å virke vekkende og styrkende på medlemmenes personlige trosliv

 b.

- å anspore til bibelstudium og teologisk arbeid.

- å gi hjelp og veiledning i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen og for arbeidet i menighetene og de frivillige organisasjonene.

 c.

- å støtte medlemmer og andre som kommer i vanskeligheter på grunn av sin lojalitet mot skrift og bekjennelse, jfr.§ 1.

 d.

- å fremme aktiv troskap mot Bibel og Bekjennelse i lutherske kirker

- å vekke og øke forståelsen for innholdet i de oldkirkelige og lutherske bekjennelsene.

- å verge menighetene mot dogmatiske og etiske villfarelser.

Innmeldingsblankett:

Navn:
Adresse:
E-postadresse:
Alder:
Yrke:
Kirkesamfunn:

Dersom en ønsker å sende elektronisk kan en benytte denne e-postadressen: bojohermansen alfakrøll gmail.com.