Bjørgvin

Under årsmøtet i FBB-Bjørgvin 9. mai ble følgende valgt til nytt styre:

Formann:

Jan Bygstad

Styremedlemmer:

Annie Andersen

Odd Sverre Hove

Jon Tore Lie

Øystein Rønhovde

Varamedlemmer:

Benjamin Anda

Sverre Langeland

ÅRSMELDING 2018 - 2019

1. Styret har dette året bestått av følgende representanter: Jan Bygstad, formann; Øystein

Rønhovde, nestformann; Benjamin Anda (sekretær), Annie Andersen (kasserer) og Jon Tore Lie. Styret har i perioden hatt 2 møter. Fordi det ordinære årsmøtet som var tillyst 24. mai 2018 måtte utgå, ble ekstraordinært årsmøte avholdt lørdag 2. febr. 2019. Styret fikk her mandat til å fortsette inntil ordinært årsmøte kunne avvikles i mai 2019.

2. Arbeidet har i denne perioden vært begrenset til de to samarbeidsprosjektene med DELK Bergen,

nemlig Lutherske fordypningsdager og den årlige bibelhelgen:

HØST 2018:

23. – 26. aug.: Lutherske fordypningsdager. Tema: En Gud som gir seg selv. Foredragsholdere: Prof. Knut Alfsvåg, J. Bygstad, James A. Nestingen, prof. emerit., prof. John Pless, Peter Olsen.

VÅR 2019:

Fred. 01. – søn. 03. febr.: Bibelhelg. Tema: Hovedtema i Hebreerbrevet. Bibeltimeholdere var Jakob Appell (Immanuelskyrkan i Göteborg), Johannes Kleppa, og Jan Bygstad (DELK). Torsd. 09. mai kl. 19.00: Årsmøte. Bibeltime v. Johannes Kleppa.

 

Både de Lutherske fordypningsdagene og Bibelhelgen samler fortsatt godt med folk.

Styret vil fortsatt sette pris på innspill både til tema for møtene og strategivalg for veien videre.

For styret: Jan Bygstad, form.