Østfold og Follo

 

Velkommen til For Bibel og Bekjennelse (FBB) Østfold og Follo 2. halvår 2023!

Kjære FBB-medlem / FBB-interessert!

Styret i FBB Østfold og Follo har gleden av å innby til nye møter i høst med aktuelle og alvorlige temaer om å leve som kristne under motstand, også fra vår egen falne natur.

Når mange som kaller seg kristne, kommer til helt ulike konklusjoner om etiske spørsmål, henger det åpenbart sammen med ulike holdninger til Bibelen. Kan vi bare hente ut en grunntanke fra Bibelen, f. eks nestekjærlighet, og trekke slutninger ut fra fornuft og erfaring uten å ta hensyn til hva konkrete bibeltekster sier? Eller har bibeltekstene vetorett i forhold til våre meninger? Rektor Per Bergene Holm ved Bibelskolen på Fossnes vil på det første møtet innlede til samtale om grunnlaget for etisk tenkning.

Presten Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy, er også kjent som forfatter og pedagog. På reformasjonsdagen 31. oktober vil han ut fra Bibelen og katekismen gå inn på et viktig emne for det personlige kristenlivet. Lever vi i lyset eller slutter vi fred med synden?

Be for samlingene!

Program:

Tirsdag 19. september kl. 18.30. Tema: Hva er grunnlaget for kristen etikk? Innledning ved teolog og rektor Per Bergene Holm.

Tirsdag 31. oktober kl. 18.00. Årsmøte. Kl. 18.45. Tema: Hva gjør jeg med mine synder og mitt gamle menneske? Innledning ved pensjonert sokneprest Harald Kaasa Hammer.

Begge dager på Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde (avkjørsel nr. 10 fra E 6 mot Solli og inn Missingmyrveien ved første rundkjøring).Vi vil i begge møter ta oss tid til en enkel bevertning før plenumssamtale etter innledningen. Medlemmer og andre er hjertelig velkomne!

Gode ønsker for liv og tjeneste

for lokallagsstyret

 

Ragnar Andersen, pastor, ph.d.

formann

Bjørnstadvn. 64, 1712 Grålum Tlf. 90 19 53 42 ragnar.andersen@tidemanns.info

www.home.labarnaleve.org/randersen/ 

 

Lover for FBB Østfold og Follo

1. FBB-Østfold og Follo er et lokallag av foreningen ”For Bibel og bekjennelse”.

2. Foreningen ”For Bibel og bekjennelse” har Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Det betyr at Det gamle og Det nye testamentes profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord.

3. Foreningens formål er:

a) å virke vekkende og utdypende på medlemmenes personlige trosliv, å fremme et åpent og broderlig fellesskap mellom dem og anspore til fruktbart teologisk studium.

b) å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen og for arbeidet i menigheter og frivillige kristelige virksomheter.

c) å fremme en aktiv bekjennelsestroskap i lutherske kirkesamfunn med sikte på å vekke menighetenes forståelse for innholdet i den oldkirkelige og den lutherske bekjennelse og verge menighetene mot læremessige villfarelser.

4. Prester og lekfolk som er enige i foreningens basis og formål og er tilsluttet kirker av luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer. Andre som er positive til FBB’s arbeid, kan bli støttemedlemmer uten stemmerett på årsmøtet.

5. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det behandler styrets beretning og regnskap, og velger styre og revisor.

6. Årsmøtet avholdes en gang i året, og innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker og lovforslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever det eller når styret beslutter det.

7. Styret består av formann, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Formann velges ved særskilt valg hvert år. Styremedlemmene velges for 2 år slik at ett medlem utgår hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede.

8. Forandringer av disse lover kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Lovene kan ikke forandres i strid med paragraf 2. Lovene må godkjennes av sentralstyret i FBB.

Siste godkjenning av sentralstyret ultimo november 2023

 

Kontaktperson

FBB-Østfold og Follo v/ Ragnar Andersen, Bjørnstadvn. 64, 1712 Grålum Tlf. 69 14 43 08/E-mail: ragnar.andersen (at) combitel.no