Østfold

 

FBB Østfold 2023

Kjære FBB-medlem / FBB-interessert!

Styret i FBB Østfold har gleden av å innby til nye møter i januar og mars med aktuelle og alvorlige temaer.

Presten Jens Fredrik Brenne, Oslo, har mye erfaring fra arbeid både blant barn og unge og blant sjuke og eldre. I mange år var han fengselsprest i Østfold. Enda lengre var han styreformann i Til Helhet, et tverrkirkelig forum som vil hjelpe mennesker som sliter i forhold til seksuell identitet. Han vil ha et sjelesørgerisk perspektiv på denne utfordringen.

Professor Sverre Bøe, mangeårig lærer og forsker ved Fjellhaug skoler, har fordypet seg blant annet i Johannes’ åpenbaring og i misjonsteologi. Han vil innlede om et svært alvorlig tema, som det kanskje ikke snakkes så mye om i dag. Det er to veger og to mål. Hva sier Guds ord oss om frelse og fortapelse?

Be for samlingene!

Program:

Tirsdag 24. januar kl. 18.30. Tema: To kjønn i en kjønnsforvirret tid: Et sjelesørgerisk perspektiv. Innledning ved pastor Jens Fredrik Brenne

Tirsdag 21. mars kl. 18.30. Tema: Når Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Innledning ved professor, dr. theol. Sverre Bøe.

Begge dager på Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde (avkjørsel nr. 10 fra E 6 mot Solli og inn Missingmyrveien ved første rundkjøring).Vi vil i begge møter ta oss tid til en enkel bevertning før plenumssamtale etter innledningen. Medlemmer og andre er hjertelig velkomne!

Gode ønsker for liv og tjeneste

for lokallagsstyret

Ragnar Andersen, pastor, ph.d.

formann Bjørnstadvn. 64, 1712 Grålum Tlf. 90 19 53 42 ragnar.andersen@tidemanns.info

www.home.labarnaleve.org/randersen/

 

Lover for FBB Østfold

 1. FBB-Østfold er et lokallag av foreningen ”For Bibel og bekjennelse”.

 2. Foreningen ”For Bibel og bekjennelse” har Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Det betyr at Det gamle og Det nye testamentes profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord.

 3. Foreningens formål er:

  a) å virke vekkende og utdypende på medlemmenes personlige trosliv, å fremme et åpent og broderlig fellesskap mellom dem og anspore til fruktbart teologisk studium.

  b) å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen og for arbeidet i menigheter og frivillige kristelige virksomheter.

  c) å fremme en aktiv bekjennelsestroskap i lutherske kirkesamfunn med sikte på å vekke menighetenes forståelse for innholdet i den oldkirkelige og den lutherske bekjennelse og verge menighetene mot læremessige villfarelser.

 1. Prester og lekfolk som er enige i foreningens basis og formål og er tilsluttet kirker av luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer.

 2. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det behandler styrets beretning og regnskap, og velger styre og revisor.

 3. Årsmøtet avholdes en gang i året, og innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker og lovforslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever det eller når styret beslutter det.

 4. Styret består av formann, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Formann velges ved særskilt valg hvert år. Styremedlemmene velges for 2 år slik at ett medlem utgår hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede.

 5. Forandringer av disse lover kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Lovene kan ikke forandres i strid med paragraf 2. Lovene må godkjennes av sentralstyret i FBB.

Siste godkjenning av sentralstyret 09.12.2019

Kontaktperson

FBB-Østfold v/ Ragnar Andersen, Bjørnstadvn. 64, 1712 Grålum Tlf. 69 14 43 08/E-mail: ragnar.andersen (at) combitel.no