Østfold

 

Program for FBB Østfold våren 2021

Møtet som var berammet 03. mai blir flyttet til 31. mai, med opprinnelig tema 03. mai.


Møtet som var berammet 31. mai flyttes til høsten.

Mandag 31. mai kl. 18.30. Tema: Er vi nødt til å tro på utviklingslæren? Innledning ved

tidligere professor, trippeldr. Ivar Kristianslund. Et kortere innlegg ved pastor, dr. Ragnar

Andersen: Tolkninger av skapelsesberetningen i kirkens historie.

Høsten 2021 kl. 18.30. Tema: Hvorfor bekjennelsesskrifter? Innledning ved pastor og

tidligere lektor Olav Rørtveit.

Begge dager på Betlehem Borgen (NB!), Gamle Isevei 25, 1738 Borgenhaugen.

Medlemmer og andre er hjertelig velkomne!

Lover for FBB Østfold

 1. FBB-Østfold er et lokallag av foreningen ”For Bibel og bekjennelse”.

 2. Foreningen ”For Bibel og bekjennelse” har Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Det betyr at Det gamle og Det nye testamentes profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord.

 3. Foreningens formål er:

  a) å virke vekkende og utdypende på medlemmenes personlige trosliv, å fremme et åpent og broderlig fellesskap mellom dem og anspore til fruktbart teologisk studium.

  b) å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen og for arbeidet i menigheter og frivillige kristelige virksomheter.

  c) å fremme en aktiv bekjennelsestroskap i lutherske kirkesamfunn med sikte på å vekke menighetenes forståelse for innholdet i den oldkirkelige og den lutherske bekjennelse og verge menighetene mot læremessige villfarelser.

 1. Prester og lekfolk som er enige i foreningens basis og formål og er tilsluttet kirker av luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer.

 2. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det behandler styrets beretning og regnskap, og velger styre og revisor.

 3. Årsmøtet avholdes en gang i året, og innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker og lovforslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever det eller når styret beslutter det.

 4. Styret består av formann, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Formann velges ved særskilt valg hvert år. Styremedlemmene velges for 2 år slik at ett medlem utgår hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede.

 5. Forandringer av disse lover kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Lovene kan ikke forandres i strid med paragraf 2. Lovene må godkjennes av sentralstyret i FBB.

Siste godkjenning av sentralstyret 09.12.2019

Kontaktperson

FBB-Østfold v/ Ragnar Andersen, Bjørnstadvn. 64, 1712 Grålum Tlf. 69 14 43 08/E-mail: ragnar.andersen (at) combitel.no