Østfold

 

Velkommen til nye møter i For Bibel og Bekjennelse (FBB) Østfold i 2019!

Tirsdag 14. mai kl. 18.30. Tema: Rom. 7,14-25 – Hva er dette for et kristenliv? Innledning ved prest og tidligere lektor Olav Rørtveit.

Tirsdag 17. september kl. 18.30. Tema: Bibelsk kirkesyn og aktuell misjonsteologi. Innledning ved generalsekretær i Israelsmisjonen, Rolf Gunnar Heitmann.

Fredag 18. oktober blir det trolig årsmøte og etterfølgende temamøte. Følg med!

Alle dager på Missingmyra bedehus, Missingmyrvn. 6, 1640 Råde (avkjørsel nr. 10 fra E 6 mot Solli og inn Missingmyrvegen ved første rundkjøring).

Vi vil ta oss tid til en matpause før plenumssamtale etter innledningen.

Medlemmer og andre er hjertelig velkomne!

Lover for FBB Østfold

 1. FBB-Østfold er et lokallag av foreningen ”For Bibel og bekjennelse”.

 2. Foreningen ”For Bibel og bekjennelse” har Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Det betyr at Det gamle og Det nye testamentes profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord.

 3. Foreningens formål er:

 1. å virke vekkende og utdypende på medlemmenes personlige trosliv, å fremme et åpent og broderlig fellesskap mellom dem og anspore til fruktbart teologisk studium.

 2. å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen og for arbeidet i menigheter og frivillige kristelige virksomheter.

 3. å fremme en aktiv bekjennelsestroskap i lutherske kirkesamfunn med sikte på å vekke menighetenes forståelse for innholdet i den oldkirkelige og den lutherske bekjennelse og verge menighetene mot læremessige villfarelser.

 1. Prester og lekfolk som er enige i foreningens basis og formål og er tilsluttet kirker av luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer.

 2. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det behandler styrets beretning og regnskap, og velger styre og revisor.

 3. Årsmøtet avholdes en gang i året, og innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker og lovforslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager før årsmøtet holdes. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 1/3 av lokallagets medlemmer krever det eller når styret beslutter det.

 4. Styret består av formann, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Formann velges ved særskilt valg hvert år. Styremedlemmene velges for 2 år slik at ett medlem utgår hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede.

 5. Forandringer av disse lover kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Lovene kan ikke forandres i strid med paragraf 2. Lovene må godkjennes av sentralstyret i FBB.

Siste godkjenning av sentralstyret 06.12.2018

Kontaktperson

FBB-Østfold v/ Ragnar Andersen, Bjørnstadvn. 64, 1712 Grålum Tlf. 69 14 43 08/E-mail: ragnar.andersen (at) combitel.no