FBBs studentfond

Statutter for FBBs studentfond

1. Formål:

Studentfondet, som forvaltes av FBBs sentralstyre, er opprettet med det formål å gi støtte til teologiske studier og arbeid i tråd med FBBs formål. Det innebærer at midler fra fondet kan nyttes til støtte til studentlag/grupper og enkeltstudenter, gjennom bok- og reisestipend, og til arrangement og kurs med deltakelse av studenter og til teologistudium i utlandet.

2. Tildeling/avgrensning: 

Tildeling til enkeltpersoner forbeholdes primært medlemmer i FBB. Dersom tiltaket det søkes om støtte til, samsvarer med FBBs formål, kan det også tildeles støtte til andre enn FBBs medlemmer. Styret står fritt til å avgrense støtten til å gjelde medlemmer av FBB.

3. Søknadsprosedyre: 

Søknaden rettes til FBBs sentralstyre, som forvalter fondet. Søknaden skal inneholde navn, adresse og kontonummer, samt beskrivelse av tiltaket, med målsetting. Søknaden skal også angi budsjett for tiltaket, samt søknadsbeløp.

Søknad om bokstipend bør angi et emneområde, og gjerne boktittel/titler.

Ved studiereiser/seminarer som omfatter flere deltagere, kan det bevilges en rundsum på grunnlag av felles søknad, eller en kan søke separat. Ved studiereiser forutsetter styret at det inngår en egenandel. Styret kan fravike dette i spesielle tilfeller.

Til søknader om bidrag til teologistudium i utlandet legges ved informasjon om studiested, det studieprogrammet en skal følge og hvilke eksamener/akademisk grad en sikter på.

4. Søknadsfrist:

Søknader om bokstipend behandles en gang pr. semester, med søknadsfrist 1. november for tiltak som skal gjennomføres i vårsemesteret, og 1. mai for tiltak i høstsemesteret. Søknad om bidrag til teologisk utdanning i utlandet kan det søkes for et helt studieår med frist 1. mai. For andre typer søknader er det ingen faste frister, men søknaden må være sendt slik at den kan behandles før tiltaket gjennomføres.

5. Rapport:

Enhver som mottar bidrag fra fondet plikter å sende en kortfattet rapport til FBBs sentralstyre ved daglig leder m.h.t. bruken av de tildelte midlene. Rapporten må innsendes senest en måned etter at midlene er mottatt/tiltaket er utført.

6. Tilbakebetaling:

Bevilgning av midler forutsetter at tiltaket gjennomføres av søkerne. Dersom tiltaket ikke gjennomføres, skal utbetalte midler tilbakebetales.

7. Statuttendringer:

Statuttene er vedtatt av FBBs sentralstyre i møte 27.04.98, med senere justeringer, senest i sentralstyremøte 11.03.23. Forandringer av disse statutter kan vedtas av FBBs sentralstyre med 2/3 flertall