Grunnlaget for FBB

Troens grunn

I Den Hellige Skrift finner vi det faste ståsted som trengs i møte med de mange omskiftende syn i vår tid. §1 i lovene lyder derfor:

"Foreningen "For Bibel og Bekjennelse" har Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Det betyr at Det gamle og Det nye testamentets profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord".

Troens vei

Det vil alltid være behov for undervisning og veiledning i troens hemmeligheter, slik at vi som enkeltkristne og som menighet kan gå troens vei i lydighet mot Guds vilje. Til FBBs formål hører derfor

"Å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen og for arbeidet i menighetene og de frivillige virksomheter i kirken".

Troens strid

I en tid med så mange villedende røster vil en ikke kunne holde fast ved troens grunn uten kamp. Jesus advarte mot forførere som skulle stå frem i den kristne menighet. Derfor heter det i lovene at FBB har som formål "å fremme en aktiv bekjennelsestroskap" med sikte på:

  • Å vekke våre menigheters forståelse for innholdet i den oldkirkelige og lutherske bekjennelse,
  • Å verge menighetene mot dogmatiske og etiske villfarelser,
  • Å støtte medlemmer som har kommet i en vanskelig stilling for sin bekjennelses skyld.

Troens lovprisning

Men denne basis er ikke noe mål i seg selv. Bekjennelsen er dypest sett lovprisning. Det er den kristne menighets lovprisning og tilbedelse av den treenige Gud og Frelser. Foreningen ser det derfor som en svært viktig oppgave

  • Å virke vekkende og utdypende på medlemmenes personlige trosliv,
  • Å fremme det kristne fellesskap mellom dem,
  • Å anspore til bibelstudium og teologisk arbeid.