Lover for FBB

 

Vedtatt på FBBs generalforsamling 06.11.2003 med siste endringer 10.10.2011, 25.08.2018, 06.12.2018, 28.08.2020 og 05.09.2022.

I.  BASIS og FORMÅL

§ 1

«For Bibel og Bekjennelse» har Den Hellige Skrift og de tre oldkirkelige bekjennelser, Den (uforandrede) augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme som grunnlag for sin virksomhet. 

Det betyr at Det gamle - og Det nye testamentets profetiske og apostoliske skrifter er den endegyldige norm i alle spørsmål som gjelder kirkens lære og liv, og at troskap mot Skriften er troskap mot det apostoliske ord.

§ 2

Foreningens formål er:

a.

- å virke vekkende og styrkende på medlemmenes personlige trosliv, å knytte medlemmene sammen som kristne søsken, å fremme innbyrdes omsorg, å støtte medlemmer som blir stående alene for bekjennelsens skyld, og å anspore til teologisk studium.

b.

- å hjelpe og veilede i aktuelle spørsmål av betydning for forkynnelsen, sakramentforvaltningen og arbeidet ellers i kirkesamfunn, menigheter og frivillige kristelige virksomheter.

c.

- å fremme aktiv bekjennelsestroskap i lutherske kirkesamfunn, menigheter og organisasjoner med sikte på å vekke forståelse for innholdet i de oldkirkelige og lutherske bekjennelsene og å verge mot dogmatiske og etiske villfarelser.

II. MEDLEMSKAP

§ 3

Kristne over 15 år som er enige i foreningens basis og formål, og er tilsluttet kirker med luthersk bekjennelse, kan bli medlemmer.

Andre som er positive til FBBs arbeid, kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan innvilges talerett i GF, men ikke forslagsrett og stemmerett.

Det er gjensidig medlemskap i FBB og foreningens lokallag.

Medlemmer i FBB-stud. er automatisk medlemmer i FBB.

Medlemskapet varer til skriftlig utmelding er mottatt.

Når et medlem gjennom lengre tid har unnlatt å betale fastsatt kontingent, vil sentralstyret vurdere opphør av medlemskapet.

§ 4

Sentralstyret kan ekskludere et medlem som offentlig gjentatte ganger i ord eller handling har opptrådt i strid med FBBs basis og formål. Før beslutning om eksklusjon etter denne bestemmelse vedtas, skal vedkommende medlem gis anledning til å uttale seg.

Vedtaket om eksklusjon etter ovennevnte bestemmelse kan påklages til generalforsamlingen. Klage har oppsettende virkning.

III.  FORENINGENS ORGANER

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og avholdes en gang om året. Sentralstyret fastsetter tid og sted. Innkalling skal skje med minst to måneders varsel.

Generalforsamlingen skal behandle:

- sentralstyrets årsberetning for siste år

- regnskap og balanse for siste år

- innkomne saker

- valg av formann, sentralstyre, valgkomite og revisor

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være innkommet til sentralstyret senest to måneder før generalforsamlingen holdes. Lovendringsforslag må gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en måned før generalforsamlingen. Andre saksdokumenter må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før generalforsamlingen holdes.

Et medlem som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen, kan la seg representere av et annet medlem ved å skrive en fullmakt. En enkelt person kan ha maksimum to fullmakter.

Generalforsamlingen avgjør alle saker med simpelt flertall, bortsett fra lovendringer, som krever 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter sentralstyrets beslutning eller etter krav fra minst halvparten av styrene i lokallagene.

§ 6

Sentralstyret har den daglige ledelse av foreningen mellom to generalforsamlinger. Det består av formann, fem medlemmer, og to varamedlemmer. I tillegg har en representant oppnevnt av styret (styrene) i FBB-stud. møte- og stemmerett.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Sentralstyret fastsetter medlemskontingenten.

§ 7

Sentralstyrets formann velges ved særskilt valg for ett år. 

Styremedlemmer velges for tre år og varamedlemmene velges for ett år.

Minst halvparten av sentralstyrets medlemmer skal være teologiske kandidater.

§ 8

Valgkomiteen består av tre medlemmer med funksjonstid på tre år. Hvert år velges ett medlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen kandidater til formann og sentralstyre samt varamedlemmer.

Sentralstyret foreslår medlemmer til valgkomiteen og informerer komiteen om strategiske målsettinger.

IV. LOKALLAG OG SÆRSKILTE GRUPPER

§ 9

Foreningens medlemmer kan organisere seg i lokallag. Lover for lokallagene og studentforeningen(e) må godkjennes av sentralstyret.

V.  OPPLØSNING

§ 10

Ved oppløsning tilfaller FBBs eiendeler og midler den / de lutherske kirker / organisasjoner / institusjoner som på oppløsningstidspunktet ligger nærmest FBBs formål.