Årsmelding for FBB

02.07.2015
FBB
Årsmelding

Årsmelding for FBB for perioden juni 2014 - juni 2015

1. SENTRALSTYRE, ADMINISTRASJON OG STYRINGSSTRUKTUR

Sentralstyret har siden årsmøte 07.07.2014 bestått av: pastor Erik A. H. Okkels, Tromsø (formann); professor, dr. theol Knut Alfsvåg, Stavanger (nestformann); student Erlend Fasmer, Bergen; pastor/rektor Alf Danbolt, Tomter; sosionom Marianne Leine With, Hyggen og kontorfullmektig Marie Bolsøy Lyngmo, Gjettum. Varamedlemmer i perioden har vært: prest Arne J. Lund, Stathelle og lektor, dr. Raymond Lillevik, Nesna. På grunn av flytting og ny jobb har Erlend Fasmer bedt seg frittatt fra sitt styreverv fra 10.04.15 og resten av valgperioden.

Styret har i løpet av året erstattet Carver-modellen med en revidert modell for styrets arbeid. Dette innebærer at styret blant annet samles litt oftere enn tidligere.

Sentralstyret har i siste periode vært samlet til fire styremøter, og behandlet til sammen 57 store og mindre saker.

Boe Johannes Hermansen har startet på det 38. året som sekretær, nå daglig leder i foreningen. Han har en 10 prosent stilling. Jorunn Hovland Hermansen utfører funksjoner når det gjelder regnskap, medlemskartotek, utsendelse etc, og får en årlig godtgjørelse for dette arbeidet.

Erlend Fasmer, som redaktør for nettstedet, mottar en godtgjørelse for sitt arbeid på timebasis.

2. MEDLEMMER 

Medlemstallet ligger nå på 466 medlemmer (mot 481 sist årsmeldingsperiode). Medlemmene fordeler seg som følger: Teologer 131 (138), pensjonerte teologer 68 (68), leke 114 (119), pensjonert leke 66 (64), ektefeller 65 (67), studenter 17 (21), samt 5 (4) utenlandsboende.

I ærbødighet og takknemlighet nevner vi de av våre medlemmer som er døde siden siste årsmøte: Torleif Bjartli, Rubbestadneset, Karen Haarr, Vigrestad, Ole Øystese, Nesttun, Håkon Haus, Stavanger, Torgeir Debes, Skien, Ole Chr. Arnesen, Alta, Inge Tøien, Oslo, Arne Schjøth, Kristiansand, Annie Sørensen, Tromsø, Thomas Bjerkholt, Trondheim og Per Hestad, Molde. Guds fred med deres minne.

3. LOKALLAG OG NETTVERK

a) Følgende personer har i siste periode vært formenn for våre lokallag, tilsvarende som året før:

FBB-Bjørgvin: prest Jan Bygstad

FBB-Østfold: prest dr. Ragnar Andersen

FBB-Nord-Hålogaland: administrasjonsmedarbeider Richard Skollevoll, Tromsø

FBB-Agder: sokneprest em. Terje Bestul

Vi gleder oss over det arbeidet som lokallagene nedlegger, det betyr mye lokalt og regionalt og for hele FBB.  

b) Sokneprest em. Harald Kaasa Hammer leder en gruppe som samles månedlig i Vestfold, noe som også gleder oss.  

c) Vi har kontaktpersoner følgende steder:

Helgeland: lektor dr. Raymond Lillevik.

Nidaros: prest Torgeir Agøy

Sunnmøre: sokneprest em. Arne Ørstavik

Romsdal og Nordmøre: kretssekr. em. Erling Neerland

d) Sentralstyret inviterte til et fellesmøte med lokallagene i forlengelsen av sommerstevnet 2014 med samtale om aktuelle felles spørsmål.

4. TEOLOGISK NEMND

FBBs teologiske nemnd, med Knut Alfsvåg (leder), Odd Sverre Hove og Gunnar Johnstad som medlemmer, har avgitt en uttalelse om bibelsynet: Bibelen som Guds ord. Uttalelsen er datert 30. 10. 2014 og finnes på FBBs hjemmeside.

5. ARRANGEMENTER

a) Generalforsamlingen (GF) ble holdt 07.07. på Haugetun folkehøyskole, Fredrikstad. Under GF ble årsmeldingen og regnskapet enstemmig godkjent. Erik A. H. Okkels ble gjenvalgt som formann, mens Marie Bolsøy Lyngmo ble nytt styremedlem og etterfulgte Inger Lund Thorsen. Til varamedlemmer ble Arne J. Lund og Raymond Lillevik valgt.

b) Det har vært avholdt en tredje samtale med Den nordisk-katolske kirke (NKK) i Bergen 31.10-01.11 om frelses- og sakramentforståelse. Et notat laget av Knut Alfsvåg oppsummerer de nyttige og lærerike samtalene.

c) I regi av "Forum for tro og samtid" – hittil et samarbeid mellom Normisjon, Israelsmisjon, Misjonssambandet, Frikirken, DELK og FBB - ble det holdt seminar med temaet: ”Kirken og kirkene – enhet og mangfold i Kristus”. Siste år ble seminaret arrangert i samarbeid med ELN (Evangelisk Luthersk Nettverk). Innledninger ble holdt av Svein Granerud, Tor Erling Fagermoen, Tove Rustan Skaar, Ragnhild Helena Aadland Høen, Knut Alfsvåg. Det var intervju med Elin Fagerbakke. En avsluttende panelsamtale ble ledet av Morten Dahle Stærk. Der deltok Rolf Kjøde, Harald Hegstad, i tillegg til Alfsvåg, Fagerbakke og Høen. Seminaret ble holdt på Fjellhaug utdanningssenter 06.02 med Boe Johannes Hermansen som koordinator.

Neste års seminar er planlagt til 27.01 med tema: ”Menighetsutvikling og kirkeplanting – handler vi før vi tenker?” Etter en omorganisering er det nå ELN som står som arrangør, i samarbeid med FBB og Den Norske Israelsmisjon. FBBs daglige leder er med i komiteen.

d) FBB hadde en god og konstruktiv samtale om bibelsynet med Den lutherske kirke i Norge i Oslo 07.02.

e) Årets sommerstevne - inkludert generalforsamlingen - er berammet til Fjellheim bibelskole. Tromsø i tidsrommet fredag 03. - mandag 06.07, med tema: Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere.

f) Neste år blir sommerstevnet på Audnastrand leirsted, Lista fredag 08.- mandag 11.07. Temaet som planlegges er hvordan gi vår kristne og lutherske arv til barna – med kritisk sideblikk til tidens barne-teologi.

g) Sentralstyret vil følge opp konferansen/nettverksmøtet med våre nordiske samarbeidspartnere fra høsten 2012, og har invitert til en ny konferanse høsten 2016, nærmere bestemt 14.-15.10, på Fjellhaug Utdanningssenter.

6. INFORMASJON OG PROFILERING

a) Hvert kvartal sendes det ut et fellesbrev til FBBs medlemmer, med orientering om aktuelle saker, samt giro for innbetaling av kontingent/gave.

b) Det har skjedd mye med FBBs nettsted: www.fbb.nu i denne perioden. En større endring og oppdatering er ferdig. Det betyr mange flere muligheter og en mye større fleksibilitet enn tidligere. Nettstedet har blitt vårt viktigste redskap i promotering av FBBs arbeid, for informasjon og profilering. Det legges ut aktuelle kommentarer, sammen med andre nyheter og notiser. Mange lydfiler av taler og foredrag har også blitt lagt ut. Ansv. redaktør er Boe Johannes Hermansen, med Erlend Fasmer som redaktør og tilrettelegger. Det arbeides videre med strukturen på hjemmesiden.

c) Fra daglig leder sendes det ut elektroniske brev med nyttig info til medlemmer og andre som ønsker å motta dette. Det er mulig å melde seg på/av gjennom nettstedet. 

d) Det er opprettet egne Facebooksider - både for foreningen og sommerstevnet - som Marie Bolsøy Lyngmo organiserer og følger opp.

e) FBB vil også ta i bruk You Tube og går nå til anskaffelse av utstyr for opptak.

f) 10 likelydende annonser, som viser til vårt nettsted, har stått i Dagen våren 2015.

g) Visittkort, som er tenkt som minipresentasjonskort for foreningen og som kan egne seg godt til utdeling, er i bestilling.

h) Det har vært arbeidet med felles grafisk løsning for våre forskjellige medier.

i) En rekke hefter  og bøker har også siste året blitt solgt og distribuert gjennom FBBs sekretariat. Nettsiden har oversikt over tilbudene. ”Månedens bok” er innført, som blikkfang på nettsiden og for å bringe god luthersk litteratur i fokus. 

7. UTGIVELSER

a) Knut Alfsvåg har skrevet: "Det vil alltid forbli én hellig kirke. Om forholdet mellom Bibelen og kirkens tradisjon”, som bok nummer tre i FBBs skriftserie om kirke og teologi. Den er trykt i 300 eksemplarer og er også til salg som e-bok.

b) Manuset av Ole Fr. Kullerud: ”Det utvidede ekteskapsbegrepet. Den norske kirkes Samlivsutvalg og Bispemøte om kjønn og samliv: En analyse av to dokumenter fra 2013” er både trykt i bok og gjort tilgjengelig som e-bok, og selges ved bestilling gjennom vår nettbokhandel.

c) Styret har drøftet og vedtatt retningslinjer for utgivelser i skriftserien.

d) Styret har drøftet behov for utgivelse for å gi hjelp til hvordan vår kristne og lutherske arv kan formidles til barna. Dessuten en publikasjon som tar for seg kjønnsteologi.

8. IDEBANKER

a) Marianne Leine With har arbeidet med idébanken for stoff vedr. kriser/katastrofer, som er publisert på nettstedet.

b) FBB har fått overta stoffet som har ligget på nettstedet mannogkvinne.info. Disse artiklene har vi startet med å legge ut på vår nettside og er en ressurs til et viktig tema.

c) Stoff med relevans til reformasjonsjubileet legges under egen fane på vårt nettsted. Vi har fått tilgang til en serie artikler av Reinhard Slenczka: Betraktninger på veien til reformasjonsjubileet i 2017. Artiklene blir oversatt av Astrid Sagnes.

9. KONTAKT/SAMARBEID, REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER

a) ”Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid” (NELKS) hadde sin årlige samling på Høgsveen 02.-03.02. Der deltok Erik A. H. Okkels og Boe Johannes Hermansen fra FBB. Her var det dessuten representanter fra Missionsprovinsen i Sverige, DELK, Den lutherske kirke i Norge, Carissimi, Det evangelisk-lutherske stift i Norge og Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland, samt observatører fra Den evangelisk-lutherske bekjennelseskirke, Den evangelisk-lutherske frikirke (Danmark) og Kirkelig Samling om Bibel og bekjennelse (Danmark).

b) Erik A. H. Okkels har vært FBBs observatør vedr. Misjonsprovinsens virksomhet.

c) Sentralstyret har foreslått kandidat til Livsvernprisen 2015, men forslaget ble ikke tatt til følge.

d) Olav Myklebust deltok fra FBB på utdelingen av Livsvernprisen, som fant sted i Oslo 03.02.

e) FBBs daglige leder representerte foreningen ved 50 årsjubileet i Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 27.09 i Viborg, Danmark.

f) FBB vil være representert ved den ekumeniske bekjennelseskonferansen i Tyskland 03.-06.09, med tema om Guds gode skapning og trusselen imot den.

g) FBB er medlem i Kristelig Studieforbund, en paraplyorganisasjon for kristelig studiearbeid.

10. LÆREFONDET

a) Odd Sverre Hove er fullmektig for lærefondet og Olav Myklebust rådgiver.

b) Sentralstyret har etter søknad bevilget kr. 50.000 til AdFontes under forutsetning av at tiltaket gjennomføres med minimum 10 deltagere, og kr. 27.000 til konferanse om presterekruttering og – utdanning, som arrangeres av Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid på Fjellhaug Utdanningssenter 13.-14.10.2016.

11. STØTTE TIL ANDRE TILTAK

Sentralstyret har bevilget kr. 17.070 til ett av våre medlemmer for deltagelse i faglig internasjonal konferanse i England sommeren 2015 og kr. 30 tusen til støtte for nyutgivelse av Norsk Tidebønn, ved at vi forhåndsbestiller 100 eksemplarer av boken.

Dessuten er det gitt løfte om støtte til utgivelse av bok med oversatte tekster av Martin Luther i forbindelse med reformasjonsjubileet.

12. TILBAKEBLIKK OG FRAMBLIKK

Som det framgår av denne oversikten, har FBB en nokså mangfoldig virksomhet; vi kan av og til fristes til å tenke at vi med relativt begrensede ressurser får gjort ikke så rent lite. Men i mer mismodige stunder kan selvsagt spørsmålet komme: Har FBB noen innflytelse? Spiller det vi gjør noen rolle?

Som alltid i slike sammenhenger avhenger svaret i stor grad av øynene som ser. Det er ikke vanskelig å peke på trekk i kirkebildet som tyder på at FBBs innflytelse er liten og avtagende. Vi må kunne si at det stort sett er liten forståelse for mange av FBBs anliggender i ledelsen i Den norske kirke. I frikirkene og i organisasjonene er det kanskje noe bedre, men også der rår ofte en pragmatisme som sett fra FBBs ståsted kan fortone seg som problematisk. Et eksempel på dette i året som er gått fikk vi da NMS’ og Frikirkens japanske samarbeidskirke i høst kom med en advarsel mot en bestemt karismatisk predikant. Denne uttalelsen kunne, hva innholdet angår, godt ha vært skrevet av FBBs Teologiske Nemnd. Frikirken syntes imidlertid at dette var såpass vanskelig å forholde seg til at det førte til brudd med den japanske Kinki-kirken, og et over femti år langt samarbeidsforhold er dermed avsluttet. Og på tross av slike velbegrunnede advarsler står fremdeles denne predikanten på programmet for årets Oase-stevne.

Men det er heller ikke vanskelig å peke på oppmuntrende trekk. Ett av flere eksempler på dette er konstruktivt arbeid med bibelsynspørsmål siste år. Uttalelsen fra FBBs Teologiske Nemnd og samtalen med Den lutherske kirke i Norge er allerede nevnt. Det er også på dette sted grunn til å trekke fram denne samtalen som et godt eksempel på en konstruktiv dialog der vi fant en felles plattform og lærte av hverandres måter å anvende den på, uten nødvendigvis å nå enighet på alle punkt. Ett annet eksempel er årets spesialnummer av tidsskriftet Theofilos med tema bibelsyn. Dette heftet er laget på bakgrunn av bibelsyndebatten ved NLA for vel et år siden. Flere av artiklene i dette heftet er skrevet av sentrale FBB’ere, og viktige FBB-anliggender drøftes i enda flere. Anmeldelse av dette heftet og av mye annen viktig og interessant litteratur kan finnes på FBBs webside, som nå begynner å få både et innhold og en form vi kan være bekjent av og som fungerer etter hensikten.

Fjorårets årsmelding pekte særlig på behovet for nettverkstiltak, og dette følges opp. De årlige Høgsveen-møtene i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ser ut til å få økende betydning som forum for et samarbeid for nordisk luthersk bekjennelsesarbeid. En konferanse i regi av dette samarbeidsorganet som primært vil fokusere på teologisk utdanning, planlegges for 2016. I forlengelsen av denne konferansen inviterer FBB til en nordisk bekjennelseskonferanse. Samarbeidet i Forum for tro og samtid med det årlige Fjellhaug-møtet i februar som viktigste tiltak, fortsetter omtrent som før. Samtalene med NKK, som nå ser ut til å være et avsluttet prosjekt i den forstand at det ikke er konkrete planer om nye møter, har vært konstruktive og gitt økt forståelse både av felles anliggender og av ulike tilnærminger til enkelte sentrale teologiske spørsmål.

Sentralstyret har arbeidet en del med spørsmålet om prioriteringer i tiden som kommer. Det er enighet om at det bør gjøres mer både når det gjelder barn og unge og når det gjelder studentarbeid. Hva det første angår, er det blitt pekt på behovet for veiledning når det gjelder innholdet i litteratur som produseres for å formidle den kristne tro til barn og unge. Også for denne aldersgruppen er det viktig å forkynne evangeliet klart og rent. Styret har også drøftet muligheten for å kunne formidle sjelesørgerisk hjelp til medlemmer og andre som ønsker det. Styret har også allerede begynt arbeidet med å forberede FBBs 100-årsjubileum i 2019.

Håpet om at mer enn 20 års opprivende og splittende debatt om samlivsetikk i Den norske kirke skulle gå mot en avslutning har vært et gjennomgangstema i FBBs årsmeldinger de senere år. Det er et håp som ennå ikke er blitt oppfylt. Spørsmålet om kirkelig vigsel av samkjønnede ser nå ut til å komme opp også på neste års kirkemøte, og saken blir derfor også sentral i forhold til høstens kirkevalg. FBB sendte i fjor vår ut Ole Fredrik Kulleruds bok: ”Det utvidede ekteskapsbegrepet” Kirkemøtets medlemmer, inkludert biskopene i Den norske kirke. Enkeltmedlemmer i FBB deltar i debatten om kirkelig vigsel i ulike sammenhenger. Selv om det som skjer i Den norske kirke ikke har samme betydning for FBB nå som det tidligere har hatt, vil utvilsomt en eventuell innføring av en liturgisk handling som feirer det Bibelen forbyr være en utfordring vi både som organisasjon og som enkeltmedlemmer må forholde oss til.

Til sist: Takk til alle som gjennom året har gitt oppmuntring, bedt for foreningen og støttet den med gaver.

 "La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vi si frukten av leppers om bekjenner hans navn”. (Hebr. 13,15)

Tromsø/Råde 26.06.15

 

For sentralstyret i FBB

Erik A. H. Okkels, Formann (sign.)

Boe Johannes Hermansen, daglig leder (sign.)