Årsmelding for FBB

13.08.2019
FBB
Aktuelt FBB Årsmelding

for perioden august 2018 – juni 2019

Knut Alfsvåg

1. SENTRALSTYRE OG ADMINISTRASJON

Sentralstyret har siden årsmøte 25.08.2018 bestått av: professor dr.theol. Knut Alfsvåg, Stavanger (formann); pastor Erik A.H. Okkels, Tromsø (nestformann); pastor/rektor Alf Danbolt, Tomter; sosionom Marianne Leine With, Hyggen; stud.theol. Sondre Frøyland Svenseid, Stavanger og pastor Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, Oslo – alle styremedlemmer. Varamedlemmer i perioden har vært: kontorfullmektig Marie Lyngmo Unsgaard, Oslo og lektor Henning Abbedissen Alsaker, Bergen. 

Sentralstyret har i siste periode vært samlet til fire styremøter, og behandlet 62 saker. 

AU, bestående av formann, nestformann og daglig leder, har myndighet til å avgjøre hastesaker, kurante saker og forberede saker for møter i sentralstyret.

Boe Johannes Hermansen har startet på det 42. året som sekretær, de siste årene som daglig leder i foreningen. Jorunn Hovland Hermansen utfører funksjoner når det gjelder regnskap, medlemskartotek, utsendelse etc. Erlend Fasmer er webmaster for nettstedet.

2. MEDLEMMER

Pr. 03.06.19 er 430 personer registrert i vår medlemsdatabase. De fordeler seg på følgende kategorier (fjorårets tall i parentes): Teologer 112 (121), pensjonerte teologer 70 (64) leke 103 (111) pensjonerte leke 69 (64) ektefeller 57 (60) studenter 17 (15) samt 2 (3) utenlandsboende. 

I ærbødighet og takknemlighet nevner vi de av våre medlemmer som er døde siden sist årsmøte: Anne Standal Wiik, Tromsø, Torger Østgård, Sarpsborg, Inge Chr Meidell, Skåla og Elise Dragøy, Oslo. Guds fred med deres minne. 

3. LOKALLAG OG NETTVERK

a) Følgende personer har i siste periode vært formenn for våre lokallag:

FBB Bjørgvin: prest Jan Bygstad

FBB Østfold: prest phd. Ragnar Andersen

FBB Nord-Hålogaland: prest Jon Syver Norbye

FBB Agder: prest Terje Bestul, fra årsmøtet 2019: adjunkt Arne Fedeler

Arbeidet i lokallagene betyr mye for fellesskap og identitet. Vi er takknemlig for det trofaste arbeidet som lokallagene nedlegger.  

b) Vi har kontaktpersoner følgende steder: 

Helgeland: lektor dr. Raymond Lillevik

Nidaros: prest Torgeir Agøy

Sunnmøre: prest Arne Ørstavik

Romsdal og Nordmøre: kretssekr. Erling Neerland

4. GENERALFORSAMLINGEN OG LOVVERK

a) Generalforsamlingen (GF) ble holdt 25.08 i DELK-kirken, Bergen, i tilknytning til Lutherske fordypningsdager. Under GF ble årsmeldingen og regnskapet for både drift og lærefondet enstemmig godkjent. Knut Alfsvåg ble valg til ny formann, mens avtroppende formann Erik A.H. Okkels ble styremedlem. Alf Danbolt ble gjenvalgt som styremedlem. Marie Lyngmo Unsgaard og Henning A. Alsaker ble hhv. første og andre varamedlem. 

Øyvind Lorentzen og Per Henrik Gillesvik ble gjenvalgt som revisorer for h.h.v. driftsregnskapet og lærefondet.

Jarle Blindheim ble valgt til nytt medlem i valgkomiteen. Gjenstående er: Marianne Andersen og Thor Berg.

b) Sentralstyret la fram forslag til justeringer i FBBs lover. Disse ble vedtatt. Oppdaterte lover ligger på FBBs nettsted.

5. INFORMASJON OG PROFILERING

a) Vår store ressurs er FBBs nettsted: www.fbb.nu. Dette er vårt viktigste redskap i promotering av FBBs arbeid, for informasjon og profilering. Det legges ut aktuelle kommentarer, sammen med andre nyheter og notiser. Mange lydfiler av taler og foredrag har også blitt lagt ut i løpet av siste periode. 

Under nettstedet ligger det også flere ressurssider. Ny ressursside for forkynnelse og prekener er opprettet, med Erik A.H. Okkels som organisator. 

Det er i løpet av året startet et arbeid med tanke på en ny utforming av nettstedet. 

Ansvarlig redaktør for nettstedet er Boe Johannes Hermansen, med Erlend Fasmer som webmaster.  

b) Siste år har vi lagt ut en lang rekke taler og bibeltimer på podkast. Det er Tellef Granås som er initiativtager og følger opp denne nysatsingen. 

c) Det har blitt lagt ut mange saker på vår facebookside siste år. Noen av innleggene har nådd langt. Rekorden er nå på 1765 personer. Også antall liker-klikk her økt, men er fortsatt bare 262. Det er en økning på 32 siste året. Facebook-siden fungerer godt sammen med nettstedet, og genererer trafikk også der. Ansvarlig redaktør er Boe Johannes Hermansen. 

d) Hvert kvartal sendes det ut et fellesbrev til FBBs medlemmer, med orientering om aktuelle saker samt giro for innbetaling av kontingent/gave. Stadig flere ønsker fellesbrevene på mail. 

e) Fra daglig leder sendes det ut elektroniske brev med nyttig info til medlemmer og andre som ønsker å motta dette. Det er mulig å melde seg på/av gjennom nettstedet.  

f) Det er utarbeidet en liste over temaer med foredragsholdere, til bruk i FBB og andre sammenhenger. Denne listen er sendt ut til våre lokallag.

g) En rekke hefter og bøker har også siste året blitt solgt og distribuert gjennom FBBs sekretariat. Nettsiden har oversikt over tilbudene. 

h) Sentralstyret har bevilget kr. 8000 til årets internasjonale lutherske ungdomskonferanse «Corpus Christi» mot at FBB får anledning til å profilere seg under årets arrangement. 

i) Jan Bygstad ble æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne Indiana (USA) 17.05.19. 

6. UTTALELSER

a) Høringsuttalelse sendt 31.10.18 om strafferettslig diskrimineringsvern. 

b) Uttalelse om kirkeordning for Den norske kirke ble vedtatt i sentralstyret desember 2018.

c) Sentralstyret har sendt ut en uttalelse med overskrift: «Trangere i Den norske kirke». 

d) Sentralstyret har sendt ut en replikk til biskopenes abortuttalelse: Biskopenes abortuttalelse – et forsvar for den mannlige egoisme. 

e) Både FBB-Nord-Hålogaland og FBB-Østfold har sendt uttalelser vedr. abort- og menneskeverdspørsmål. 

Alle uttalelsene ligger på FBBs nettsted. De er også tatt inn i flere aviser. 

7. UTGIVELSER

a) Det er gjennom året arbeidet for å realisere en bok med nyutgivelse av klassiske argumenter/tekster i forbindelse med kvinneprestdebatten, gjennom 11 artikler. Komité for utgivelsen er: Knut Alfsvåg, Erik A.H. Okkels, Alf Danbolt og FBBs daglige leder. Astrid Sagnes har oversatt flere av artiklene fra engelsk. Sondre Frøyland Svenseid har jobbet med det språklige. Boken kommer på Efrem forlag høsten 2019. 

b) Sentralstyret har sett behov for en større utgave av et skriftespeil. Et amerikansk hefte er oversatt av Astrid Sagnes. Boken ble utgitt våren 2019. Prosjektledere for denne utgivelsen har vært Eirik-Kornelius Garnes-Lunde og Sondre Frøyland Svenseid. 

c) Det er behov for formidling av katekismekunnskap i hjemmene, og det arbeides med mulige utgivelser. Eirik-Kornelius Garnes-Lunde er prosjektleder for dette arbeidet.

d) I anledning 100-årsjubileet vil det bli utgitt et festskrift med en rekke artikler. Boe Johannes Hermansen og Eirik-Kornelius Garnes-Lunde er redaktører for boken.

8. KONTAKT/SAMARBEID, REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER

a) «Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid» (NELK) hadde sin årlige samling på Høgsveen 04.–06.02. Knut Alfsvåg representerte FBB. Det var dessuten representanter fra Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Den lutherske kirke i Norge, Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Johanneskretsen, Missionsprovinsen i Sverge, Den evangelisk-lutherske frikirke (Danmark) samt observatører fra Den evangelisk-lutherske bekjennelseskirke. Nettverksmøtet er en viktig årlig samling med tanke på kontakt og rådslagning. 

Nåværende møtekomité er: Alf Danbolt, Thor Henrik With, Sigmund Hjorthaug, med Boe Johannes Hermansen som koordinator. Nytt nettverksmøte er berammet til 03.-05.02.20, også på Høgsveen.

b) Erik A.H. Okkels har vært FBBs observatør vedr. Missionsprovinsens virksomhet. Ved vigselen av biskop Bengt Ådahl var FBBs daglige leder tilstede.

c) Det er berammet en nordisk konferanse fredag 11.10.19 i forkant av FBBs 100-årsjubileum.

d) FBBs formann og nestformann, samt flere fra FBB, var deltagere på NELA-konferansen i Köbenhavn høsten 2018. Knut Alfsvåg er formann i NELA. Årets konferanse holdes i Misjonssalen i Oslo, 07.-09.10, i forkant av FBBs 100 årsjubileum. 

e) FBB Bjørgvin sammen med DELK Bergen arrangerte fordypningsdager i DELK-kirken, Bergen 23.-26.08, hvor mange fra FBB var deltagere, og hvor FBB hadde bokbord. 

f) FBBs teologiske nemnd består av Knut Alfsvåg (leder), Odd Sverre Hove og Gunnar Johnstad. 

g) FBBs daglige leder var observatør og hadde bokbord under årskonferanse, som «Frimodig kirke» inviterte til i Storsalen, Oslo 12.03.

h) Olav Myklebust representerte FBB under utdelingen av Livsvernprisen i Oslo 04.02.

i) Øystein Rønhovde representerte FBB under seminaret som Tankesmia Bedehusforsamlingar arrangerte på Askøy 11.05.19.

j) FBB har tatt initiativ til et seminar om forsamlingsdannelse og menighetsforståelse. Komitemedlemmer fra FBB er formann og daglig leder. Dette planlegges til 2020.

k) FBB er medlem i Kristelig Studieforbund, en paraplyorganisasjon for kristelig studiearbeid.

9. LÆREFONDET

a) Sentralstyret har i perioden vedtatt å flytte midlene fra Lillesand Sparebank og samle alt hos Alfred Berg, som dermed forvalter alle våre midler i lærefondet. Olav Myklebust er fortsatt vår rådgiver og har også vært på ett av styremøtene hvor forvaltningen har vært drøftet.

b) Sentralstyret har etter søknad bevilget kr. 100.000 til AdFontes virksomhet. Beløpet går på regnskapsåret 2019.

c) Sentralstyret har bevilget inntil kr. 70.000 til boken om kvinnelige prester, kr. 60.000 til festskriftet og inntil kr. 30.000 til utgivelse av missiologibok, forfattet at Ole Fr. Kullerud.

10. ØKONOMI

a) Som regnskapet viser, ble det planlagt underskudd i driftsregnskapet for 2018 på kr. 43.000. Regnskapet viser et noe høyere tall, men grunnen er innkjøp av et «klippekort» hos vår nye teknisk support i Danmark, T3CMS, for oppdatering/utvikling av nettstedet. 

b) For å styrke økonomien har vi fortsatt med «partner-ordning», som innebærer muligheten for en fast givertjeneste, med månedlige trekk. 

c) Det er bevilget inntil kr. 2000 for studentene Martin Olai Torsvik, Daniil Zhigalov og Kjetil Homdal for deltagelse i NYLT (Network for Young Lutheran Theologians) i Helsinki i februar 2019.

11. TILBAKE- OG FRAMBLIKK 

På FBBs årsmøte i 2018 ble det etterlyst flere bidrag fra FBBs side i den offentlige debatt. Å delta med kvalifiserte innlegg i ulike debatter blir fort tidkrevende, slik at det er begrenset hva vi kan få til med de ressurser vi rår over. Men vi har forsøkt å ta oppfordringen på alvor både gjennom regelmessige bidrag til spalten Formannens hjørne på web-siden, gjennom avisinnlegg og uttalelser fra styret. Det er særlig to forhold som på denne måten har vært kommentert. Den ene er det vi ser som en generell utvikling i retning av mer intoleranse i samfunnet. 

Uttalelser i samfunnsdebatten 

Dette kom svært tydelig fram i diskusjonene under prosessen fram mot regjeringsutvidelsen høsten 2018 og i reaksjonene på den nye regjeringen om regjeringsplattformen. Bare det å reise spørsmål rundt abortloven, eller å stille spørsmål ved det antatt selvfølgelige i at en statsråd stiller opp på Pride, førte til dels skarpe reaksjoner fra dem som har tatt mål av seg til å overvåke samfunnets nye ortodoksi. I et innlegg på Verdidebatt (http://www.verdidebatt.no/innlegg/11750762-intoleranse-i-samlivsetikken), som også ble trykt i VLs papirutgave, stilte FBBs formann, inspirert av Kierkegaards samfunnskritikk, spørsmål om den allmenne tendens til å sende pressen i samlet flokk etter dem som stiller kritiske spørsmål, har å gjøre med at gudstroens alvor er forsvunnet fra den kollektive bevissthet.

Samme problemstilling ble også berørt i uttalelsen fra FBBs sentralstyre av september 2018 om strafferettslig diskrimineringsvern (https://www.fbb.nu/artikkel/hoeringsuttalelse-om-strafferettslig-diskrimineringsvern/). Slik lovgivning kan brukes på en slik måte at den begrenser retten til å uttale seg på tvers av etiske og livssynsmessige målsettinger staten ønsker fremmet. Brukt på den måten kan en i og for seg positiv verdi som vern mot diskriminering komme til å begrense både ytringsfriheten og samvittighetsfriheten.

Uttalelser relatert til Den norske kirke

Vi ser imidlertid også en tilsvarende utvikling i retning av sentralisering og intoleranse når det gjelder indrekirkelige forhold ser vi. I mars 2019 kommenterte FBBs sentralstyre dette i form av uttalelsen «Trangere i kirken» (https://www.fbb.nu/artikkel/trangere-i-den-norske-kirke/). Den konkrete foranledning var vanskeligheter to yngre prester opplevde på grunn av motstand mot kvinnelige prester og likekjønnede ekteskap. Her påpekte vi at disse prestenes standpunkt er i samsvar med økumenisk kirkelære og uttrykk for holdninger det er enighet om at det skal være rom for også i Den norske kirke. Hvor reell denne åpenheten er, kan det imidlertid være grunn til å diskutere.

Ensretting av kirken på grunnlag av den nye ortodoksi er også kommet til uttrykk på andre måter. I januar 2019 ble Anne Lise Ådnøy utnevnt til ny biskop i Stavanger til tross for at Helge Gaard hadde støtte fra et stort flertall av dem som hadde uttalt seg i saken inkludert bispedømmerådet i Stavanger. Det er ikke usannsynlig at denne utnevnelsen hang sammen med at Åpen Folkekirke-flertallet i Kirkerådet ikke en gang til ville utnevne en biskop i Stavanger som ikke fullt ut støttet Kirkemøte-vedtaket om likekjønnet vigsel. Som kjent fikk de sterk kritikk av sine egne da Ivar Braut ble utnevnt i 2017. 

I februar 2019 avga Bispemøtet en abortuttalelse som også ble kommentert i form av en uttalelse fra sentralstyret i FBB (https://www.fbb.nu/artikkel/biskopenes-abortuttalelse-et-forsvar-for-den-mannlige-egoisme/). Problemet med biskopenes uttalelse er etter vår oppfatning at de kombinerer en i og for seg prisverdig respekt for fosterets menneskeverd med en politisk veiledning som går svært langt både i å akseptere den nåværende abortloven og å kritisere tidligere kirkelige uttalelser for manglende forståelse for abortsøkende kvinners vanskelige situasjon. FBB-uttalelsen hevder at biskopenes uttalelse mangler en refleksjon over den seksualetikk som har skapt etterspørselen etter abort, og viser manglende forståelse for de problemer abortlovens neglisjering av fosterets menneskeverd skaper. Heller enn å agere som politikere burde biskopene invitere til debatt om konsekvensene for etikk og menneskesyn av vår nåværende abortlov.

Den viktigste sak i Den norske kirke i året som er gått er antagelig det forslag til framtidig kirkeordning som ble sendt på høring høsten 2018. FBBs sentralstyre avga en høringsuttalelse (https://www.fbb.nu/artikkel/hoeringsuttalelse-om-framtidig-kirkeordning-for-den-norske-kirke/) som beklager at en ikke brukte denne høringsrunden til å invitere til en bred debatt om kirkens framtid i en tid med fallende oppslutning om Den norske kirkes virksomhet. I stedet fikk vi det vår uttalelse omtaler som «et forslag til en kirkeordning som med en form for krampaktig konservatisme viderefører så mye som mulig av den stats- og folkekirkelige grunnstruktur uten å stille spørsmål ved om de premisser den i sin tid ble laget på, fremdeles er til stede.» Det innebærer blant annet at kirkens læregrunnlag foreslås videreført, men uten at en stiller spørsmål om hva som skal til for at forpliktelsen på dette læregrunnlaget skal oppfattes som reell. Forslaget til framtidig kirkeordning innrømmer at det er uklart hvordan den kirke en tenker seg, skal finansieres. Tydeligere kan det vel ikke sies at Den norske kirke etter hvert i større og større grad framstår som en koloss på leirføtter. Det er forunderlig at en enda ikke har begynt å diskutere hva en skal gjøre den dagen politikernes velvilje når det gjelder å finansiere Den norske kirke tar slutt.

Kirkemøtene i 2018 og 2019 fremmet ingen store, kontroversielle sakene. Et unntak var imidlertid vedtaket på Kirkemøtet i 2019 om å begrense menighetenes rett til å ikke ta i bruk liturgier som er vedtatt sentralt. Dette ble også foreslått i høringsdokumentene om kirkens ordning og kommentert av FBB i den forbindelse. Vedtaket kan neppe få tilbakevirkende kraft overfor menigheter som allerede har vedtatt at de ikke vil ta i bruk liturgi for likekjønnet vigsel. Det er likevel et tydelig signal om hvor langt Kirkemøtet er villig til å gå når det gjelder læremessig ensretting av kirken.

Et blikk framover

Kaster vi et blikk framover, er det lett å se at valg til menighetsråd og bispedømmeråd, og dermed også til nytt Kirkemøte, blir en av de viktige begivenheter høsten 2019. Åpen Folkekirke er åpenbart bekymret for hvordan det vil gå når de ikke lenger har én sak som skaper bredt engasjement og er nok redd for å miste sitt kirkelige hegemoni. Frimodig kirke stiller ikke egne lister fordi en ikke ønsker å bidra til den splittelse Åpen Folkekirke er avhengig av å spille på, men oppfordrer til å bruke de bispedømmenominerte lister. Bønnelisten stiller i de fleste bispedømmer, men er nøye på å ikke å bruke motstand mot ÅKs kampsak som sin viktigste identitetsmarkør; i stedet arbeider de for menighetsplanting og menighetsvekst med forankring i lokale initiativ. I skrivende stund er det uvisst om dette valget kommer til å styrke dem som ønsker større ensretting på ÅKs premisser, eller om resultatet vil bli større reell frihet for lære og liv mer forpliktet på kirkens bekjennelse.

Når det gjelder de lutherske frikirkene, fortsetter samarbeidet i Høgsveen-fellesskapet. Det synes nå å være inne i en konstruktiv prosess når det gjelder å avklare spørsmål om mer forpliktende enhet og praktisk samarbeid mellom kirkene i fellesskapet. Dette fellesskapet har i flere år arbeidet med en justering av tekstrekkene som ble innført i Den norske kirke i 2011. 

Det er en del tekster som enten stopper før kontroversielle vers, eller starter like etterpå, eller av andre grunner deler opp perikopene på en unaturlig måte. Det er også tekster som holdes helt utenfor fordi de ikke passer inn med dagens teologiske holdninger. Arbeidet med dette er nå ferdig og vil gjøres tilgjengelig for kirker og andre sammenhenger som benytter kirkens tekstrekker.

Samtidig fortsetter utviklingen når det gjelder forsamlingsdannelser i regi av organisasjonene. FBB har her tatt initiativ til en konferanse for å avklare forhold rundt forståelsen av kirke, menighet og tjenestene i menigheten i de nye forsamlingsdannelsene. Her håper vi på en positiv dialog mellom FBB og de som står i arbeidet med å forme nye forsamlinger.

.............

Takk til alle som gjennom året har gitt oppmuntring, bedt for foreningen og støttet den med gaver.

Vi hilser med ordet i 2 Kor 4,2: «Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn». 

 

Stavanger/Tromsø/Råde 03.06.2019

For sentralstyret i FBB

Knut Alfsvåg, formann (sign.)   

Erik A.H. Okkels, nestformann (sign.)

Alf Danbolt, styremedlem (sign.)

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, styremedlem (sign.) 

Marianne Leine With, styremedlem (sign.) 

Sondre Frøyland Svenseid, styremedlem (sign.) 

Boe Johannes Hermansen, daglig leder (sign.)