Carissimi

Bakgrunn

I 2006 forelå det en uttalelse fra Lærenemnda i Den norske kirke som dokumenterte en alvorlig læremessig splittelse i nemnda og blant biskopene. Mange mente da at en burde ta opp igjen biskopenes initiativ fra noen år tidligere og avklare om den læremessige uenighet mellom biskopene burde få konsekvenser i form av en delt tilsynsordning i kirken. Carissimi var et initiativ for å avklare dette i samtaler med biskopene.

For enhetens skyld” og basisdokumentet ”Carissimi

Dokumentene ”For enhetens skyld” og ”Carissimi” ble offentliggjort 19. september 2007 sammen med et følgebrev. Vi fire som var initiativtakere pekte her på hva vi så som nødvendig ut fra situasjon i Den norske kirke. En pressemelding om oppropet og oppslutningen ble sendt ut 5. november og kan leses her.

Dokumentene finnes også i pdf-format: ”For enhetens skyld” og ”Carissimi”. 

Vi møtte Bispemøtets arbeidsutvalg i Oslo 11. februar 2008. Som et ledd i forberedelsen av dette møtet ble listen over underskrivere så langt sendt biskopene. Den listen de fikk omfattet 496 navn; av dem er 145 vigslede. På møtet la vi fram denne redegjørelsen for våre synspunkter og for hvordan vi ser for oss arbeidet framover mot en selvstendig bispeinstitusjon. I samtalen fikk vi anledning til å svare på spørsmål og utdype våre synspunkter.

Som meddelt på en pressekonferanse 13. mars 2008, satte biskopene ned et utvalg for å se på tilsynsordningen. En gikk imidlertid i svært liten grad inn på våre krav og begrunnelsen for dem. Vi har kommenterte dette i en pressemelding og en felles epost til underskriverne.

Bispemøtet behandlet henvendelsen fra Carissimi i begynnelsen av oktober 2008. Vedtaket fra Bispemøtet står her. Vedtaket innebærer i realiteten at Carissimis krav er avvist. Vi gav en foreløpig reaksjon på dette i form av en felles epost til underskriverne. Presentasjoner og vurderinger av Bispemøtets finnes her.

Etter Bispemøtets vedtak tok Carissimi et nytt initiativ, som på en ny måte prøver å videreføre det engasjement som ligger til grunn for dokumentene fra 2007, selv om bispemøtet i utgangspunkt har avvist initiativet. En foreløpig redegjørelse for det nye initiativet med tittel ”Rom for den andre part” ble sendt til menighetene i Den norske kirke 2. mars 2009. 16. mars ble det så sendt en pressemelding om dokumentet Carissimi kaller – handlingsprogram, som redegjør for det nye initiativet, og Carissimis svar til bispemøtet.

Samtalene i Stavanger

Etter at Erling Pettersen ble biskop i Stavanger, tok Carissimi et initiativ til samtaler om hvilke konsekvenser det må få for dem i Stavanger bispedømme som deler de synspunkter vi målbærer i våre dokumenter.

Carissimis redegjørelse for disse samtalene fins her. Vårt Lands redegjørelse for avslutning av dialogen kan leses her. Det dokumentet Carissimi ble bedt om å levere til dialogen, Sannhetens støtte og grunnvoll, fins her.

Noen debatt-innlegg om saken:

Carissimi og biskop Pettersen (Verdidebatt.no)

Carissimi og biskopen (Stavanger Aftenblad 1. mars 2011)

Ord uten innhold (Vårt land 7. mars 2011)

Hva Carissimi-debatten handler om (Verdidebatt.no)

Spørsmålet om nattverdfellesskap

Ett av spørsmålene som stod sentralt i samtalene både med Bispemøtet og med biskopen i Stavanger, var spørsmålene om prester som mener biskopene har brutt med kirkens lære i samlivsetikken har anledning til å avstå fra fullt nattverdfellesskap med biskopen. Lærenemndas uttalelse i 2006 gikk for å gi en slik frihet, og det var også ett av de sentrale punktene i ”For enhetens skyld”. Bispemøtets uttalelse fra 2008 gikk inn på dette spørsmålet, og biskopen i Stavanger gav et negativt svar. Fra Carissimi sin side ble det hele tiden hevdet at det ville være uheldig å operere med nattverdtvang i kirken. På dette punktet gav biskopene Carissimi rett, og det foreligger et brev fra preses fra 2012 som bekrefter dette. Brevet kan leses her.

De problemer Den norske kirke strever med, er ikke våre alene. For å bidra til kontakt og fellesskap med andre i tilsvarende situasjon, har vi oversatt Carissimi-dokumentene til engelsk, og de finnes nedenfor. For an English version of the central documents, press on the links below.

Lenker

Enkelte av synspunktene i dokumentene er blitt presisert i innlegg ved deltagere i initiativgruppen. Noen av disse innleggene kan leses her.

Synspunkter fra dokumentene blir lest og diskutert. Noen eksempler på andres synspunkter finnes her.

 

Carissimi!

Knut Alfsvåg

Joachim F. Grün

Sverre Langeland, sokneprest 

Dag Øivind Østereng, prest/kateketvikar