Carissimi

Bakgrunn

Utgangspunktet for Carissimi er den situasjonen som er oppstått i Den norske kirke etter at Lærenemnd og Bispemøte har innført to uforenlige syn i samlivsetikken. Bakgrunnen forklares tydeligere nedenfor.

Samtalene i Stavanger

Etter at Erling Pettersen ble biskop i Stavanger, ble det fra desember 2009 til februar 2011 ført samtaler med sikte på å avklare Carissimi-prestenes stilling i Stavanger bispedømme. Disse samtalene ble avsluttet 25. februar 2011 ved at biskopen sa at Carissimi-prestene fullt ut må innordne seg under biskopens tilsyn. De har heller ikke anledning til å forsake fullt gudstjeneste- og nattverdfellesskap med biskopen.

Carissimis redegjørelse for disse samtalene fins her. Biskopens redegjørelse for dialogen finnes her. Det dokumentet Carissimi ble bedt om å levere til dialogen, Sannhetens støtte og grunnvoll, fins her. Biskopens vedtak representerer en betydelig innstramming i forhold til det allerede lite forståelsesfulle vedtak på Bispemøtet i 2008 (se nedenfor).

Noen debatt-innlegg om saken: 

Carissimi og biskop Pettersen (Verdidebatt.no) 

Carissimi og biskopen (Stavanger Aftenblad 1. mars 2011)

Ord uten innhold (Vårt land 7. mars 2011)

Hva Carissimi-debatten handler om (Verdidebatt.no)

Utgangspunktet: Dokumentene ”For enhetens skyld” og basisdokumentet ”Carissimi

Dokumentene ”For enhetens skyld” og ”Carissimi” ble offentliggjort 19. september 2007 sammen med et følgebrev. Her peker vi på hva vi ser som nødvendig ut fra den nåværende situasjon i Den norske kirke. En pressemelding om oppropet og oppslutningen ble sendt ut 5. november og kan leses her. Det er fremdeles mulig å slutte seg til oppropet på den måten som er angitt. Dokumentene finnes også i pdf-format: ”For enhetens skyld” og ”Carissimi”. For å laste dem ned, høyreklikk og velg Lagre mål som. Den prosedyre for tilslutning som er beskrevet der, gjelder imidlertid ikke lenger nå.

Vi møtte Bispemøtets arbeidsutvalg i Oslo 11. februar 2008. Som et ledd i forberedelsen av dette møtet ble listen over underskrivere så langt sendt biskopene. Den listen de fikk omfattet 496 navn; av dem er 145 vigslede. På møtet la vi fram denne redegjørelsen for våre synspunkter og for hvordan vi ser for oss arbeidet framover mot en selvstendig bispeinstitusjon. I samtalen fikk vi anledning til å svare på spørsmål og utdype våre synspunkter.

Som meddelt på en pressekonferanse 13. mars 2008, satte biskopene ned et utvalg for å se på tilsynsordningen. En gikk imidlertid i svært liten grad inn på våre krav og begrunnelsen for dem. Vi har kommenterte dette i en pressemelding og en felles epost til underskriverne.

Bispemøtet behandlet henvendelsen fra Carissimi i begynnelsen av oktober 2008. Vedtaket fra Bispemøtet står her. Vedtaket innebærer i realiteten at Carissimis krav er avvist. Vi gav en foreløpig reaksjon på dette i form av en felles epost til underskriverne. Presentasjoner og vurderinger av Bispemøtets finnes her.

Etter Bispemøtets vedtak tok Carissimi et nytt initiativ, som på en ny måte prøver å videreføre det engasjement som ligger til grunn for dokumentene fra 2007, selv om bispemøtet i utgangspunkt har avvist initiativet. En foreløpig redegjørelse for det nye initiativet med tittel ”Rom for den andre part” ble sendt til menighetene i Den norske kirke 2. mars 2009. 16. mars ble det så sendt en pressemelding om dokumentet Carissimi kaller – handlingsprogram, som redegjør for det nye initiativet, og Carissimis svar til bispemøtet.

Etter at Erling Pettersen ble biskop i Stavanger, tok Carissimi et initiativ til samtaler om hvilke konsekvenser det må få for dem i Stavanger bispedømme som deler de synspunkter vi målbærer i våre dokumenter. Disse samtalene pågår fortsatt.

Carissimi sin store utfordring er å bli forstått rett.

Mange vil kanskje oppfatte oss som en gruppe som kjemper mot biskopene, mot utviklingen av homofilispørsmålet i kirken, mot medarbeidere etc. Dette er ikke vår selvforståelse. Vi kjemper ikke mot noen. Vi tar ikke, og har aldri tatt mål av oss å endre utviklingen i kirken. Vi prøver derimot å ta konsekvensen av utviklingen, og kaller til nytenkning om hvordan splittelsen i kirken må løses. Vi kjemper derfor for endringer som kan ta vare på apostolisk tro og lære, og mener derfor indirekte at den øvrige utviklingen i kirken får gå sin beklagelige gang. Vi kan ikke være med på den veien, men ser heller ingen mulighet og grunn til å slåss om tapte saker, som f.eks. i liturgispørsmålet.

Det eneste vi kjemper for er et kirkeretslig vernet rom for apostolisk tro og bekjennelse, hvilket innebærer alternative ordninger til det som gjelder i dag. Carissimi er derfor en gruppe som kjemper utelukkende for rettferdighet og sannhet for apostolisk tro. At dette, før slike ordninger er en realitet, innebærer en grensedragning innad i kirken (vis á vis biskoper etc.) som kan fortone seg som en motstandskamp ser vi. Dette er vårt store kommunikative problem, fordi vi vil ikke nedkjempe noen, bare sette grenser for hvor vi selv kan være og tjenestegjøre som ordinerte, som kirke.

Eventuell tilslutning til vår handlingsplan må gjøres med en datert og signert utskrift av handlingsprogrammet, og sendes til: Carissimi, Store Ring 174, 4365 Nærbø. Send gjerne også epost og gjør oppmerksom på at tilslutning er underveis.

Carissimi har opprettet en bankkonto for gaver til arbeidet. Kontonummer er 30002191969. Selv et arbeid med en så enkel administrasjon som Carissimi er ikke gratis, og gaver til arbeidet mottas derfor med takk.

De problemer Den norske kirke strever med, er ikke våre alene. For å bidra til kontakt og fellesskap med andre i tilsvarende situasjon, er har vi oversatt Carissimi-dokumentene til engelsk, og de finnes her.

Underskrivere som ikke har fått, men som ønsker å få epost fra oss, bes om å oppgi sin epost-adresse til Dag Øivind Østereng eller Knut Alfsvåg. Av praktiske grunner er vår kontakt med underskriverne nødt til å foregå via epost.

Linker.

Enkelte av synspunktene i dokumentene er blitt presisert i innlegg ved deltagere i initiativgruppen. Noen av disse innleggene kan leses her.

Synspunkter fra dokumentene blir lest og diskutert. Noen eksempler på andres synspunkter finnes her.

 

Carissimi!

Knut Alfsvåg, førsteamanuensis (sign.)

Joachim F. Grün, teologisk veileder (sign.)

Sverre Langeland, sokneprest (sign.)

Dag Øivind Østereng, prest/kateketvikar (sign.)